Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-607
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, FM, TM, VARAM, ĀM
08.10.2021.
11.10.2021.
21-TA-606
Par pakalpojuma "Iesniegums iestādei" elektroniskā kanāla un EKONS/IDDV informācijas sistēmas darbības turpināšanas lietderību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.09.2022.
21-TA-605
Zinātnes un augstākās izglītības finansējuma sasaiste ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem
 
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-604
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
KM
25.03.2022.
21-TA-603
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
08.10.2021.
21-TA-602
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
VK
08.10.2021.
08.10.2021.
21-TA-601
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
27.05.2022.
21-TA-600
Grozījumi Krimināllikumā
 
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
08.06.2023.
21-TA-599
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumos Nr. 13 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
25.03.2022.
21-TA-598
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-597
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
12.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-596 (IP)
Pozīcija Nr. 1 par aktualizētā HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna projektu.
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas starptautisko tiesību jautājumos projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-595
Informatīvais ziņojums “Par Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam
gala ietekmes novērtējumu”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.11.2021.
21-TA-594
Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, RPA, TM, VARAM
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-593
Grozījumi Vides aizsardzības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LDDK, LLPA, LPS, LTRK, SAM, TM, VM, ZM
19.07.2023.
26.07.2023.
21-TA-592
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KM, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
21.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-591
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.01.2022.
21-TA-590
Par infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, TM
08.10.2021.
11.10.2021.
21-TA-589
Par valsts budžetu 2022. gadam
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.10.2021.
21-TA-588
Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LLPA, LM, LPS, RACNA, TM
01.11.2021.
08.11.2021.
21-TA-587
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.06.2022.
21-TA-586
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
FM
02.11.2021.
05.11.2021.
21-TA-585
„Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 2A, Salaspilī, nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā”
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
14.10.2021.
21-TA-584 (IP)
Ministru kabineta viedoklis lietā Nr.SKA-190/2021 (lieta Nr.A420342117) par SIA "Schwenk Latvija" kasācijas sūdzību saistībā ar gaisa kvalitātes monitoringa veikšanu Rīgā
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-583
Informatīvais ziņojums “Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildi 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IEM, ZM
08.12.2021.
15.12.2021.