Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2262
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
FM
22.07.2022.
05.08.2022.
22-TA-2261
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
27.07.2022.
22-TA-2257
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 349 "Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-2256
Grozījumi Civilprocesa likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
22-TA-2254
Informatīvais ziņojums“Par Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda gada pārskatu un auditora ziņojumu par 2021. gadu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
EM, FM, IZM, KM, TM
22.07.2022.
05.08.2022.
22-TA-2252
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
21.07.2022.
04.08.2022.
22-TA-2251
Ietekmes uz ceļu satiksmes drošību novērtējuma veikšanas kārtība
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-2250
Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LLPA, TM, VARAM
20.07.2022.
03.08.2022.
22-TA-2249
Tiesību akta projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
29.07.2022.
12.08.2022.
22-TA-2248
HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, tuberkulozes, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2023. ‑ 2027.gadam
Plāna projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Veselības ministrija
22-TA-2247
Par nekustamā īpašuma “Citadeles iela”, Olaines pagastā, Olaines novadā, nodošanu Olaines novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
20.07.2022.
03.08.2022.
22-TA-2245
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
05.08.2022.
22-TA-2244
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
20.07.2022.
22-TA-2243
Informatīvais ziņojums Par CAEED3 projekta “Saskaņotās darbības energoefektivitātes direktīvas ieviešanai (programma HORIZON 2020)” īstenošanu.
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM
19.07.2022.
02.08.2022.
22-TA-2241 (DV)
Par īsviļņu radio sakaru apraides sistēmas (BRASS/BLOS) ieviešanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-2240 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
22-TA-2239 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2022. gada 31. oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2022. gada 30. aprīlim"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
22-TA-2238
Par finanšu līdzekļu pārdali darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" ietvaros
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Zemkopības ministrija
21.07.2022.
22-TA-2237
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 22. maija rīkojumā Nr. 238 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 53.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM, VARAM
04.08.2022.
18.08.2022.
22-TA-2236
Par Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (2021-2027) informatīvā biroja darbības turpināšanu laika periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" perioda beigām
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Kultūras ministrija
02.08.2022.
22-TA-2234 (IP)
Informatīvais ziņojums "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
22-TA-2233 (IP)
Par Ministru prezidenta rīkojuma Nr. 2022/1.2.1.-102 izpildi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Valsts kanceleja
22-TA-2232
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 18. jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22-TA-2231
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
14.07.2022.
22-TA-2230 (IP)
Par Moderna vakcīnām
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija