Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-135 (IP)
Par Ministru kabineta 2022.gada 12.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 20, 4. §) 4.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-136
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Dronu stratēģija 2.0 viedai un ilgtspējīgai bezpilota gaisa kuģu ekosistēmai Eiropā""
ESVIS projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
23-TA-137 (IP)
Par atļauju Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
23-TA-138 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "2023. gada Eiropas semestris: ES Padomes secinājumi par 2023. gada Ilgtspējīgas izaugsmes ziņojumu, ES Padomes secinājumi par 2023. gada Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu, Priekšlikums ES Padomes rekomendācijām Eurozonas ekonomikas politikai"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-141
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, TM, VARAM
13.03.2023.
27.03.2023.
23-TA-142
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-143
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 827 "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, IEM, SAM, TM, VM
23.03.2023.
30.03.2023.
23-TA-144
Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļmaķedonijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā
Noteikumu projekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Iesniegts
Kultūras ministrija
09.03.2023.
23-TA-145
Par Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 38. §) 10. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
18.01.2023.
23-TA-146
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
23-TA-147
Par nekustamā īpašuma "1. Saliena" Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P69 "Skrudaliena–Kaplava–Krāslava" 19,43. km caurtekas izbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
06.03.2023.
23-TA-148
Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
07.02.2023.
23-TA-149
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
13.03.2023.
23-TA-150
Par Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 20, 4. §) 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
31.01.2023.
23-TA-151
Grozījumi Repatriācijas likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
25.03.2023.
23-TA-152
Grozījumi Imigrācijas likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
24.03.2023.
23-TA-154
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.01.2023.
23-TA-155
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 30. janvāra sanāksmē izskatāmo jautājumu
ESVIS projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
23-TA-156
Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 2-6, Aucē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
21.03.2023.
28.03.2023.
23-TA-157
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra noteikumos Nr. 721 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
20.02.2023.
23-TA-159
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.01.2023.
23-TA-160 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
23-TA-161
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Klimata un enerģētikas ministrija
07.03.2023.
23-TA-162 (IP)
Par saņemtajiem priekšlikumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-163 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420114423 par pieteicēju pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu.
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija