Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-192
Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
26.01.2023.
23-TA-194
Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
IZM, LM, LPS, TM, VARAM
03.03.2023.
10.03.2023.
23-TA-195
Par Zemessardzes komandieri
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
01.02.2023.
23-TA-196
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
24.01.2023.
23-TA-199
Par Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālo sanāksmi 2023. gada 26.-27. janvārī
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23-TA-200
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
23-TA-202 (DV)
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sēdi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-203
Informatīvais ziņojums “Par Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra sēdes protokollēmuma (protokola Nr. 49 38. §) “Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas””” 3.punkta dotā uzdevuma izpildi”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
16.02.2023.
23.02.2023.
23-TA-204
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
EM, FM, TM
20.03.2023.
03.04.2023.
23-TA-207
Likumprojekts "Grozījumi Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
23.03.2023.
23-TA-208
Par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pilnas pabeigtības nodrošināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21.03.2023.
23-TA-209
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LIZDA, LM, TM
19.02.2023.
22.02.2023.
23-TA-210 (IP)
Par atļauju iegūt būtisku līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-212
Par pedagogu zemākās mēneša darba samaksas likmes  pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AIP, AM, FM, IEM, KM, LIVA, LIZDA, LLPA, LM, LPS, LSA, RP, TM, VM, ZM
01.02.2023.
06.02.2023.
23-TA-213
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM
21.03.2023.
28.03.2023.
23-TA-214
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākuma "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
DVI, FM, LM, VK
23.02.2023.
14.03.2023.
23-TA-215
Grozījums Ministru kabineta 2022.gada 20. decembra noteikumos Nr. 817 "Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
02.02.2023.
23-TA-216
Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" peļņas daļu par 2021.gadu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, PKC, TM
31.01.2023.
14.02.2023.
23-TA-217
Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Klimata un enerģētikas ministrija
EM, FM, LDDK, LDTA, TM
20.03.2023.
27.03.2023.
23-TA-218
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 239 "Finanšu ministrijas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
02.02.2023.
23-TA-219
Par Aizsardzības ministrijas padotībā esošās Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas statusa noteikšanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
20.03.2023.
23-TA-220
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojumā Nr. 968 "Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
02.02.2023.
23-TA-221
Par valsts nekustamā īpašuma "Ziedgravu estrāde" Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā nodošanu bez atlīdzības Talsu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM, ZM
16.03.2023.
23.03.2023.
23-TA-222 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu iegādes apjomu un nodošanu Iekšlietu ministrijai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
23-TA-224
Noteikumi par pirmā un otrā cikla profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija