Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-559
Par Ministru kabineta virzīta Daugavpils Universitātes padomes locekļa atsaukšanu
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-560
Par Latvijas Universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2022.-2027.gadam
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
18.05.2023.
31.05.2023.
23-TA-562
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.04.2023.
23-TA-563 (IP)
Paskaidrojums par kasācijas sūdzību lietā Nr. A420253021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-565
Par finansējumu Eiropas Miera mehānisma ietvaros Latvijas valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
20.04.2023.
23-TA-566
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 966 "Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Atsaukts
Iekšlietu ministrija
23-TA-567 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr. A420174922
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-568
Par starpinstitūciju tematiskās komitejas izveidi ar Rail Baltica projekta īstenošanu saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Satiksmes ministrija
23-TA-569
..
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
23-TA-570
Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
17.03.2023.
23-TA-571
Grozījums Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
23-TA-572
Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem"
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
29.05.2023.
05.06.2023.
23-TA-573
Par valsts nekustamo īpašumu maiņu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM, VARAM
12.05.2023.
19.05.2023.
23-TA-574
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, TM, VARAM, VK
20.05.2023.
02.06.2023.
23-TA-575
Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
29.05.2023.
05.06.2023.
23-TA-576
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
06.04.2023.
23-TA-577
Par Ministru kabineta 2008. gada 22. maija rīkojuma Nr. 275 "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmu" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
12.05.2023.
23-TA-578
Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
FM, TM, VARAM
28.03.2023.
04.04.2023.
23-TA-579
Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
06.03.2023.
23-TA-580
Informatīvais ziņojums "Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta (“Emergency Assistance”) projekta “Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā” (“Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia”) īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
EM, FM, GPB, KM, LPS, TM
20.05.2023.
26.05.2023.
23-TA-581
Par Satiksmes ministrijas atzinuma sniegšanu par pašvaldību iesniegtajiem ceļu būvniecības projektiem aizņēmuma saņemšanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
02.05.2023.
23-TA-582
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 697 "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Iekšlietu ministrija
23-TA-583
Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 31. augusta noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, KEM, SAM, TM, VARAM
16.05.2023.
22.05.2023.
23-TA-584
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023.gada 13.-14.marta sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
23-TA-585
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2023. gada 14.marta sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija