Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-586
Par koeficienta apmēru civilajiem ekspertiem Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24.03.2023.
23-TA-587 (IP)
Par Latvijas tautsaimniecībai stratēģisku investīciju projektu piesaistei nepieciešamo nosacījumu nodrošināšanu un  infrastruktūras attīstību Rīgas brīvostas teritorijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
23-TA-588
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību" 4.3.4.3.pasākuma "Pasākumi ģimenes un darba dzīves saskaņošanai" pirmās kārtas īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
17.05.2023.
02.06.2023.
23-TA-589
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
27.03.2023.
23-TA-590 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23-TA-591
Informatīvais ziņojums “Par Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam īstenošanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
AM, IZM, LM, MARTA, TB, TM, VK, VM, ĀM, ĢP
16.03.2023.
04.04.2023.
23-TA-592
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumos Nr. 171 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
15.05.2023.
23-TA-593
Atbildes projekts Ministru kabinetam (par kartelī iesaistīto uzņēmumu iepirkumu līgumu izbeigšanas tiesiskajām sekām, riskiem un zaudējumu atlīdzināšanas iespējām valsts interesēs)
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.04.2023.
23-TA-594
Pašvaldības informatīvā izdevuma vizuālā noformējuma prasības
Noteikumu projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.05.2023.
23-TA-595
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.03.2023.
23-TA-596
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23.03.2023.
23-TA-597
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.05.2023.
23-TA-598
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 9.-10. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
23-TA-599
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
04.04.2023.
23-TA-600 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-717/22 Sistem Lux
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-601
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 9.–10. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-602
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un noteikumu izpilde"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
25.04.2023.
23-TA-603
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālo sanāksmi 2023. gada 9.-10. martā”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-604 (IP)
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2023. gada 8.-9. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-605
Par brīvprātīgajām iemaksām Eiropas Padomes rīcības plāna Ukrainas atbalstam 2023.–2026. gadam un Eiropas Padomes Žurnālistu drošības kampaņas budžetos
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22.03.2023.
23-TA-607
Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2023. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
09.03.2023.
23-TA-608
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.03.2023.
23-TA-609
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.03.2023.
23-TA-610
Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
09.03.2023.
23-TA-613 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2023/0027
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija