Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-2150 (IP)
Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2024. gada 30. jūnijam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2023. gada 30. jūnijam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-2151
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumos Nr. 169 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Ekonomikas ministrija
05.12.2023.
23-TA-2152
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2246/2002"
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-2153
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tiesvedības nodošanu krimināllietās"
ESVIS projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-2154
Par atbalsta funkciju īstenošanu saistībā ar NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas uzturēšanos Latvijā 2024. un 2025. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
02.10.2023.
23-TA-2156
Operatīvā informācija par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu 2023. gada jūlijā–augustā (ikmēneša ziņojums)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.09.2023.
23-TA-2158
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumos Nr. 302 "Attīstības sadarbības politikas konsultatīvās padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
01.11.2023.
23-TA-2159
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, KM, LIVA, LIZDA, LLPA, LPS, TM, VM, ĀM
27.10.2023.
10.11.2023.
23-TA-2160
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
23.10.2023.
06.11.2023.
23-TA-2161
Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 23. marta noteikumos Nr. 157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
23.10.2023.
06.11.2023.
23-TA-2162
Par Audiovizuālo programmu nelikumīgas izplatīšanas ierobežošanas plānu 2023.-2025. gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, NEPLP, TM
03.10.2023.
17.10.2023.
23-TA-2163
Par Siguldas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Upes P3 zeme" Allažu pagastā, Siguldas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
03.10.2023.
23-TA-2164
Par kritisko situāciju lauksaimniecības nozarēs, kura ietekmē lauksaimniecības produktu ražotāju ekonomisko dzīvotspēju, un iespējamajiem risinājumiem negatīvās ietekmes mazināšanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.09.2023.
23-TA-2165
Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
03.10.2023.
23-TA-2166
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1514 "Kārtība, kādā reģistrēts nodokļa maksātājs iesniedz pieteikumu pievienotās vērtības nodokļa atmaksas saņemšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
07.12.2023.
14.12.2023.
23-TA-2167
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 353 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.09.2023.
23-TA-2168
Par brīvprātīgo iemaksu OECD Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas budžetā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
29.11.2023.
23-TA-2169
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 2. marta noteikumos Nr. 215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
06.12.2023.
23-TA-2171
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2. pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
02.10.2023.
23-TA-2172
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai kas nosaka saskaņotas normas mākslīgā intelekta jomā (mākslīgā intelekta akts) un groza dažus Savienības leģislatīvos aktus"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2173
Par valsts nekustamā īpašuma Dzegužu ielā 16A, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.10.2023.
23-TA-2174
Par valsts nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 11, Jūrmalā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.10.2023.
23-TA-2175 (IP)
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-376/23 BALTIC CONTAINER TERMINAL
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-2176
Par Valsts operatīvo medicīnisko komisiju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
03.11.2023.
23-TA-2177
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM
01.09.2023.
06.09.2023.