Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-1303
Par valsts budžeta saistību uzņemšanos projekta "Sociālā inovācija plus – nacionālie kompetences centri" īstenošanai
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Labklājības ministrija
05.07.2024.
24-TA-1304
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumos Nr. 811 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā" 1.1.1.8. pasākuma "Doktorantūras granti" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
02.07.2024.
24-TA-1305
Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
15.07.2024.
24-TA-1306
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 21. novembra noteikumos Nr. 676 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.5. pasākuma "Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
08.07.2024.
24-TA-1307
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 276 "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
15.07.2024.
24-TA-1308
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
15.07.2024.
24-TA-1309
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
15.07.2024.
24-TA-1310
Par valsts līdzfinansējumu projekta "Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadā (Liepāja 2027)" īstenošanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
09.07.2024.
24-TA-1311
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
24-TA-1312
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.06.2024.
24-TA-1313
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, ĀM
11.06.2024.
26.06.2024.
24-TA-1314
Par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas Vienošanās līguma grozījumu – aizdošanas ierobežojuma atcelšanu
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Finanšu ministrija
25.06.2024.
24-TA-1315
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumos Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LIZDA, LLPA, LPS, LSA, TM
10.07.2024.
17.07.2024.
24-TA-1318
Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-1320
Par Rēzeknes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Adamavas ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
18.06.2024.
24-TA-1321 (IP)
Par valsts galvojumu portfeļa kvalitāti 2023. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
24-TA-1323
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2024. gada 30. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
24-TA-1324
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 10.00.00 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
12.07.2024.
24-TA-1325
Noteikumi par doktorantu nodarbinātību un doktorantu atlīdzības aprēķināšanas kārtību
Noteikumu projekts
Atsaukts
Izglītības un zinātnes ministrija
24-TA-1326
Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
24-TA-1328
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 11 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
16.07.2024.
24-TA-1329
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
18.07.2024.
24-TA-1331
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.06.2024.
24-TA-1332
Par pretendentu apstiprināšanu ievēlēšanai Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību konsultatīvajā komitejā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
18.06.2024.
24-TA-1333
Par nekustamā īpašuma "Austrumi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
25.06.2024.