Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-1334
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Nolīgumu par Enerģētikas hartas nolīguma interpretāciju un piemērošanu starp Eiropas Savienību, Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm un to pavadošo Deklarāciju par juridiskām sekām, kas izriet no tiesas sprieduma lietā Komstroy, un kopīgo izpratni par to, ka Enerģētikas hartas nolīguma 26. pants nav piemērojams kā pamats ES iekšējiem šķīrējtiesas procesiem 
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas starptautisko tiesību jautājumos projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
11.06.2024.
24-TA-1335
Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
14.06.2024.
24-TA-1336
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 577 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju"  4.3.6.6. pasākuma "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
FM, IZM, KPR, LLPA, LM, LPR, LPS, RACA, RPR, TM, VPR, ZPR
12.07.2024.
26.07.2024.
24-TA-1340
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, KP, LTRK
03.06.2024.
17.06.2024.
24-TA-1341
Par nekustamā īpašuma "Jaunzemi" Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā atsavināšanu militārā poligona "Sēlija" izveidei 
Likumprojekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, TM
26.06.2024.
10.07.2024.
24-TA-1342
Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq)
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21.06.2024.
24-TA-1343
Par apropriācijas pārdali aktīvā nodarbinātības pasākuma "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs" nodrošināšanai 2024. gadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
06.06.2024.
24-TA-1344
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
12.06.2024.
24-TA-1345
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 6. decembra noteikumos Nr. 769 "Lauksaimniecības konsultatīvās padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
19.06.2024.
04.07.2024.
24-TA-1346
Par Latvijas dalību Eiropas Savienības Drošas savienojamības programmā un GOVSATCOM programmā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, SAB, SAM, VARAM
16.07.2024.
30.07.2024.
24-TA-1349
Par valsts nekustamā īpašuma Pasta ielā 24D, Jelgavā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
19.06.2024.
24-TA-1350
Par valsts nekustamā īpašuma "Priedes", Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu bez atlīdzības Daugavpils Universitātes īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
11.06.2024.
26.06.2024.
24-TA-1351
Par Valsts robežsardzes vienreizēju nodrošinājumu ar Nacionālo bruņoto spēku karavīra formas tērpa sastāvdaļām
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM
12.07.2024.
26.07.2024.
24-TA-1352
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
10.07.2024.
24-TA-1353
Grozījumi Tūrisma likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Ekonomikas ministrija
24-TA-1354
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
04.06.2024.
21.06.2024.
24-TA-1355
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
EM, FM, IZM, LM, TM, VK
03.06.2024.
20.06.2024.
24-TA-1356
Par valsts nekustamā īpašuma 18. novembra ielā 361B, Vecstropos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
27.06.2024.
24-TA-1357
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.06.2024.
24-TA-1358
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 185 "Noteikumi par uzturlīdzekļu izmaksu"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
12.07.2024.
24-TA-1359
Par nekustamā īpašuma "Puriņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
25.06.2024.
24-TA-1361
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
13.06.2024.
24-TA-1362
Par nekustamo īpašumu "Audri" un "Lejas Audrupi" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
09.07.2024.
24-TA-1363
Ministru kabineta atzinums par likumprojektam ''Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā'' (Nr. 572/Lp14) iesniegtajiem priekšlikumiem
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
03.06.2024.
24-TA-1364
Par Rīgas Tehniskās universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2023.–2027. gadam
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, SAM, TM
21.06.2024.
08.07.2024.