Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-1366
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 21.00.00 “Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, TM, VK
12.06.2024.
27.06.2024.
24-TA-1367
Par nekustamā īpašuma Tvaika ielā 2, Rīgā, pirkšanu psihiskās veselības aprūpes pakalpojumu attīstīšanas projektu īstenošanai un par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
12.07.2024.
24-TA-1368
Par uz rezultātu vērsta budžeta veidošanas attīstības virzieniem
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Finanšu ministrija
31.05.2024.
24-TA-1369
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" 
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
10.07.2024.
24-TA-1370
Par nekustamā īpašuma "Veclejnieki" Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
25.06.2024.
24-TA-1371
Par kopējas statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikācijas pilnveidošanu
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
11.07.2024.
24-TA-1372 (IP)
Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
24-TA-1373
"Par pakalpojumiem augsta riska bērniem līdz "Bērnu un jauniešu drošās mājas" izveidošanai"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, LLPA, LM, LPS
11.07.2024.
18.07.2024.
24-TA-1374
Par nekustamā īpašuma "Jānīši" Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
01.07.2024.
24-TA-1375 (IP)
Par Krīzes vadības centra uzdevumu izpildei nepieciešamo struktūru, fizisko izvietojumu, personāla un materiāltehnisko nodrošinājumu
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Valsts kanceleja
24-TA-1376
Par Rail Baltica starptautisko staciju būvdarbiem
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Satiksmes ministrija
FM, TM
25.06.2024.
02.07.2024.
24-TA-1377
Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
DAIF Latvija, FM, IEM, TM
18.07.2024.
25.07.2024.
24-TA-1378
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 4 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
24-TA-1379
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 500 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi" divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM
17.07.2024.
24.07.2024.
24-TA-1380
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.4. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās" un 2.1.1.7. pasākuma "Valsts iestāžu  infrastruktūras optimizācija" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, IEM, IZM, KEM, LB, LM, TM, VARAM, VM, ZM
18.06.2024.
08.07.2024.
24-TA-1381
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Padomes secinājumu projekts par Eiropas veselības savienības nākotni: Eiropa, kas rūpējas, gatavojas un aizsargā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24-TA-1382
Par drošības pasākumu "VSIA "Latvijas Televīzija" pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 8 kameru iegāde" un "VSIA "Latvijas Televīzija" pārvietojamās televīzijas stacijas (PTS) 14 kameru iegāde" iepirkumu procesa gaitu un projekta ieviešanas rezultātiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
09.07.2024.
24-TA-1384
Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Klimata un enerģētikas ministrija
08.07.2024.
24-TA-1385
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 465 "Noteikumi par degradēto teritoriju un augsnes degradācijas novērtēšanu, degradācijas kritērijiem un to klasifikāciju"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VARAM
04.07.2024.
18.07.2024.
24-TA-1386
Par valsts nekustamā īpašuma "Vecausātas" Naudītes pagastā, Dobeles novadā, pārdošanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
04.07.2024.
24-TA-1387
Par valsts nekustamā īpašuma Lielajā ielā 268, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
20.06.2024.
24-TA-1388
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra rīkojumā Nr. 807 "Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas dalību Baltijas jūras valstu padomes PROMISE Barnahus tīklā "
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
11.07.2024.
24-TA-1389
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 927 "Noteikumi par īpašām stabilitātes prasībām ro-ro pasažieru kuģiem"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
24-TA-1390
Par atļauju Tieslietu ministrijai (Tiesu administrācijai) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas par dalību Eiropas zemes reģistru asociācijā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
04.07.2024.
24-TA-1392
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Finanšu ministrija
27.06.2024.