Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-1491
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 200 – 20 "Vispārīgas prasības būvēm""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VARAM, VM
24.09.2020.
16.06.2021.
2021-TA-1496
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201 – 15 "Būvju ugunsdrošība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1498
Notekumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221 – 15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1500
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas eksporta, kultūras un publiskās diplomātijas programmu Latvijas dalības sagatavošanai viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
09.09.2021.
2021-TA-1503
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231–15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VARAM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1504
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.jūnija noteikumos Nr.294 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261 – 15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LM, LPS, TM, VM
24.09.2020.
17.06.2021.
2021-TA-1558
Informatīvais ziņojums "Par Zobārstniecības amalgamas lietošanas pakāpeniskas samazināšanas plāna 2019.-2020.gadam ietekmes izvērtējumu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
21.06.2021.
21.06.2021.
2021-TA-1559
Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju (2020-UZD-1038)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22.06.2021.
22.06.2021.
2021-TA-1588
Informatīvais ziņojums "Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
FM, IZM, LM, LPS, VARAM, ZM
28.06.2021.
28.06.2021.
2021-TA-1693
Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
06.05.2022.
2021-TA-1702
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valsts galvotā aizdevuma projekta "Jaunā korpusa 1.kārtas būvniecība" izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
06.07.2021.
06.07.2021.
2021-TA-1707
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valsts galvotā aizdevuma projekta "Infrastruktūras sakārtošana un optimizācija" izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
06.07.2021.
06.07.2021.
2021-TA-1712
Informatīvais ziņojums "Par VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valsts galvotā aizdevuma projekta "VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" attīstība" izpildi"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
07.07.2021.
07.07.2021.
2021-TA-1740
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku atbalstu Covid-19 vistiešāk skartajām nozarēm"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
13.07.2021.
13.07.2021.
2021-TA-1751
Informatīvais ziņojums "Par Veselības ministrijas priekšlikumu īstenošanu plāna vakcinācijas pret Covid-19 aptveres palielināšanai"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
14.07.2021.
14.07.2021.
2021-TA-1762
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
Noteikumu projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
FM, TM
14.07.2021.
14.07.2021.
2021-TA-1767
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija rīkojumā Nr. 229 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitālā""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
19.11.2020.
15.07.2021.
2021-TA-1774
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas nodošanu privatizāciju"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
17.06.2021.
15.07.2021.
2021-TA-1778
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, SAM, TM, VARAM, VK
10.12.2020.
19.07.2021.
2021-TA-1779
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, SPRK, TM, VK
05.11.2020.
19.07.2021.
2021-TA-1794
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IEM, SAM, TM, VK, VM, ZM
02.07.2020.
22.07.2021.
2021-TA-1797
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
AM, EM, FM, IZM, KM, LBAS, LM, LPS, PKC, SAB, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
13.05.2021.
22.07.2021.
2021-TA-1807
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dālderi", Sudas ielā 9, Mālpils pagastā, Mālpils novadā nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
25.03.2021.
26.07.2021.
2021-TA-1815
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
27.07.2021.
27.07.2021.
2021-TA-1816
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
27.07.2021.
27.07.2021.