Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-81 (DV)
"Grozījumi Preču zīmju likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
21-TA-56
"Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VM, ZM
10.09.2021.
15.09.2021.
21-TA-866
"Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo atsevišķus tabakas izstrādājumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
10.11.2021.
22-TA-2038
"Par 2022. gada 28. jūnija Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem" un nacionālo pozīciju projektiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1598
"Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi" un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
15.07.2022.
23-TA-1544
"Par apropriācijas pārdali"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.06.2023.
22-TA-1344
"Par atļaujas sniegšanu AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmuma  dibināšanai"
Rīkojuma projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
22-TA-513
"Par Eiropas Komisijas izveidotās Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma "ES – veselībai") 2021. – 2027. gadam" 2021. gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
14.04.2022.
22-TA-1003 (IP)
"Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" reformu un investīciju virziena 6.1. "Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" reformas 6.1.1.r. "Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā" investīcijas 6.1.1.1.i. "Esošo analītisko risinājumu modernizācija", investīcijas 6.1.1.2.i. "Jaunu analīzes sistēmu izstrāde" un investīcijas 6.1.1.3.i. "Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas" īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-2576 (IP)
"Par Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna 6. Komponentes "Likuma vara" reformu un investīciju virziena 6.1. "Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" reformas 6.1.2.r. "Muitas kontroles punktos skenēto attēlu attālināta un centralizēta analīze", investīcijas 6.1.2.1.i. "Dzelzceļa rentgena iekārtu sasaiste ar BAXE un mākslīgā intelekta izmantošana dzelzceļu kravu skenēšanas attēlu analīzei", investīcijas 6.1.2.2.i. "Muitas laboratorijas kapacitātes stiprināšana" un investīcijas 6.1.2.3.i. "Saņemto pasta sūtījumu muitas kontroles pilnveidošana Lidostas MKP" īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-1462
"Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM
02.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-1600
"Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
17.01.2022.
24-TA-1373
"Par pakalpojumiem augsta riska bērniem līdz "Bērnu un jauniešu drošās mājas" izveidošanai"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Tieslietu ministrija
FM, LLPA, LM, LPS
11.07.2024.
18.07.2024.
22-TA-996
"Par priekšlikumiem atlīdzības palielināšanai Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas institūcijās nodarbinātajiem, kas nodrošina valsts iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanu"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
12.04.2022.
22-TA-868
"Par valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežu cenu aptaujas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
16.03.2022.
24-TA-309
"Protokols par grozījumiem Konvencijā par noziegumiem un dažām citām nelikumīgām darbībām, kas izdarītas gaisa kuģos" (turpmāk – Protokols)
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-909
"Vakcinācijas pret Covid-19 pasākumu plāns 2022. gadam"
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Veselības ministrija
21.03.2022.
24-TA-799
"Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-405
“Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 ”Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi””
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-882
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2.pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
AM, FM, LLPA, LM, PKC, TM
10.11.2021.
16.11.2021.
22-TA-2706
“Grozījums Iepakojuma likumā”
Likumprojekts
Atsaukts
Tieslietu ministrija
FM, VARAM
17.10.2022.
31.10.2022.
21-TA-533
“Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””
Likumprojekts
Pieņemts
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
06.10.2021.
22-TA-646
“Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”
Likumprojekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
29.09.2022.
21-TA-495
“Latvijas pretterorisma stratēģija 2021.-2026. gadam”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
07.10.2021.
22-TA-605 (IP)
“Par 2022. gada 25.februāra Euro grupas un 2022. gada 25.-26. februāra neformālās Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmes izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija