Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-279
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Veselības ministrija
22-TA-214
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
22.03.2022.
21-TA-201
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.5 "Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
05.10.2021.
22-TA-557
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumos Nr. 1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
07.04.2022.
28.04.2022.
22-TA-1932
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
EM, FM, IZM, LAA, LBAS, LDDK, LTRK, TM, VARAM, VM
01.11.2022.
08.11.2022.
22-TA-3471
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
21-TA-337
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM
26.07.2022.
02.08.2022.
22-TA-1566
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumos Nr. 972 "Ceļu drošības audita noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
27.05.2022.
22-TA-2555
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.09.2022.
22-TA-2352
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
19.09.2022.
22-TA-263
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
31.01.2022.
22-TA-871
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
03.10.2022.
22-TA-2991
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
10.10.2022.
21-TA-860
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, LLPA, LPS, LRVK, TM, VARAM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-591
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.01.2022.
22-TA-408
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.02.2022.
21-TA-1151
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.12.2021.
22-TA-51
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. janvāra noteikumos Nr. 83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
16.06.2022.
22-TA-265
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.04.2022.
22-TA-870
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IEM, LM, LTAB, SAM, TM
31.05.2022.
14.06.2022.
22-TA-924
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.06.2022.
21-TA-717
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, LDDK, SAM, TM
22.11.2021.
29.11.2021.
22-TA-250
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 279 "Noteikumi par izņēmumiem, kad nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
22.03.2022.
22-TA-129
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
14.07.2022.
22-TA-3095
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Zemkopības ministrija