Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-39 (IP)
Viedoklis par pieteikuma apmierināšanu bez lietas tālākas iztiesāšanas un sagatavošanās sēdes lietderīgumu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23-TA-92 (IP)
Viedoklis par pieteikuma apmierināšanu bez lietas tālākas iztiesāšanas
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22-TA-754 (IP)
Viedoklis administratīvajā lietā Nr.A420287521
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-1144 (IP)
Viedoklis administratīvajā lietā Nr.A420251021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-849
Vides trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu vides trokšņa pārvaldībai izstrādes noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, SAM, TM, VM
27.12.2022.
03.01.2023.
22-TA-743
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.06.2022.
22-TA-672
Vēstules projekts Eiropas Savienības dalībvalstu kultūras ministriem
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
28.02.2022.
22-TA-439
Vērtspapīrošanas likums
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
29.12.2022.
22-TA-858
Veterinārās prasības un kārtība Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
11.04.2022.
21-TA-1649
Veterinārās prasības salamandru apritei un karantīnas objekta reģistrācijas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
28.06.2022.
22-TA-3067 (IP)
Veselības ministrijas priekšlikumi par minimālajiem pasākumiem gatavībai CBRN situācijai vai to draudu gadījumā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-716
Veselības ministrijas informatīvais ziņojums par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ERAF projektu īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.04.2022.
22-TA-1993
Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
17.06.2022.
21-TA-749
VES parku virs 50MW īstenošanas procedūru optimizēšana
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.03.2022.
21-TA-1736
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.03.2022.
21-TA-1779
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
25.04.2022.
22-TA-3069
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
FM, IEM, TM, VARAM
03.02.2023.
10.02.2023.
21-TA-712

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.12.2021.
22-TA-1203
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.08.2022.
22-TA-3269
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumos "Zvejas flotes modernizācija" un "Zvejas kuģa pirmā iegāde"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, SAM, TM
24.01.2023.
07.02.2023.
22-TA-1650
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
09.08.2022.
22-TA-1797
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
17.08.2022.
22-TA-1485
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas akvakultūrā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
29.08.2022.
22-TA-2025
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Integrētā jūrlietu politika"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
22.11.2022.
22-TA-1507
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā un apstrādē un zināšanu pārnese akvakultūrā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
28.10.2022.