Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-716
Veselības ministrijas informatīvais ziņojums par SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” ERAF projektu īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
27.04.2022.
22-TA-1993
Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
17.06.2022.
21-TA-749
VES parku virs 50MW īstenošanas procedūru optimizēšana
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.03.2022.
21-TA-1736
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.03.2022.
21-TA-1779
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
25.04.2022.
21-TA-712

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas laikā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.12.2021.
22-TA-1203
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
02.08.2022.
22-TA-1650
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Resursu efektivitāte un pievienotās vērtības radīšana zvejas produktiem"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
09.08.2022.
22-TA-1797
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
02.08.2022.
09.08.2022.
22-TA-1485
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas akvakultūrā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM, VARAM
12.08.2022.
19.08.2022.
22-TA-1507
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Inovācija, pilotprojekti, sadarbība ar zinātni zvejniecībā, akvakultūrā  un apstrādē un zināšanu pārnese akvakultūrā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, IZM, TM
12.07.2022.
19.07.2022.
22-TA-1853
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Zemkopības ministrija
03.08.2022.
22-TA-1552
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Atbalsts zvejniekiem piekrastes zvejā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
TM
04.08.2022.
11.08.2022.
21-TA-1021
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Nacionālās aplikācijas aizstājēja noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
02.05.2022.
21-TA-332
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LBAS, TM, VARAM, VK, ZM
22.11.2021.
29.11.2021.
22-TA-1620
Valsts probācijas dienesta nolikums
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
21-TA-1605
Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
20.01.2022.
22-TA-535
Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.02.2022.
21-TA-868
Valsts ieņēmumu dienesta sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavotais informatīvais ziņojums par Latvijas Pašvaldību savienības izteikto problēmjautājumu izvērtējumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LLPA, LPS, TM, VARAM
19.04.2022.
26.04.2022.
22-TA-517
Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
11.04.2022.
22-TA-425
Valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
15.03.2022.
22-TA-951
Valsts budžeta līdzekļu plānošanas un maksājumu veikšanas kārtība Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" (Interreg) programmu un projektu īstenošanai
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VM, ZM, ĀM
01.08.2022.
08.08.2022.
22-TA-1623
Valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtība Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā. 
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KM, KNAB, LM, PKC, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
30.06.2022.
14.07.2022.
22-TA-2285
Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas, kā arī fizisko un juridisko personu ziedojumu uzskaites un izlietošanas kārtība Latvijas Republikas teritorijā esošo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžai
Noteikumu projekts
Iesniegts
Kultūras ministrija
06.08.2022.
22-TA-615
Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība un kritēriji Latvijas Republikā reģistrētiem Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021. – 2027.gadam finansējuma saņēmējiem
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VM, ZM, ĀM
01.08.2022.
08.08.2022.