Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2245
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
05.08.2022.
21-TA-1289
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
13.12.2021.
20.12.2021.
22-TA-3197
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 898 "Noteikumi par zemesgrāmatu nostiprinājuma lūguma formām"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
01.12.2022.
21-TA-1805
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 30. novembra noteikumos Nr. 978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Valsts robežsardze
FM, IEM, IZM, TM, VK
20.05.2022.
27.05.2022.
22-TA-1720
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 30. novembra noteikumos Nr. 978 "Valsts robežsardzes koledžas nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Iekšlietu ministrija
FM, IZM, TM, VK
02.09.2022.
16.09.2022.
22-TA-1887
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 824 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par starpvaldību komisijas izveidošanu ekonomiskās, zinātniski-tehniskās, humanitārās un kultūras sadarbības jomās"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
22.06.2022.
22-TA-1731
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumos Nr. 823 "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
07.07.2022.
21-TA-84
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 542 “Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
13.09.2021.
21-TA-722
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, LVPK, SAM, ST, TM, VARAM
30.01.2023.
06.02.2023.
22-TA-2484
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Aizsardzības ministrija
10.01.2023.
21-TA-739
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LAA, LPS, TM, VARAM
22.11.2021.
25.11.2021.
22-TA-1893
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 21. marta noteikumos Nr. 229 "Uztura padomes nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
14.10.2022.
21-TA-891
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 776 "Valsts meža zemes atsavināšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
02.11.2021.
22-TA-1931
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
20.06.2022.
22-TA-2896
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IEM, TM, VK
24.01.2023.
31.01.2023.
22-TA-1766
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, TM
02.02.2023.
16.02.2023.
22-TA-509
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumos Nr. 1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
22.07.2022.
21-TA-718
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, TM, ZM
24.10.2021.
08.11.2021.
21-TA-527
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
EM, FM, LDDK, TM, ZM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-1603
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 16. maija noteikumos Nr. 407 “Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
09.12.2021.
22-TA-73
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumos Nr. 143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
25.04.2022.
22-TA-633
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
27.03.2022.
22-TA-1882
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23.11.2022.
22-TA-2403
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
24.10.2022.
21-TA-1706
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
14.02.2022.
21.02.2022.