Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
24-TA-1400
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 765 "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaite un ieturēšana"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, LFNA, TM
21.06.2024.
08.07.2024.
24-TA-1175 (IP)
Par atteikumu nodot atsavināšanai valsts nekustamo īpašumu Vilkupurva ielā 30, Rīgā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
24-TA-1364
Par Rīgas Tehniskās universitātes Nekustamo īpašumu attīstības plānu 2023.–2027. gadam
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, SAM, TM
21.06.2024.
08.07.2024.
24-TA-617
Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību darba organizācijas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
DVI, EM, TM
21.06.2024.
12.07.2024.
23-TA-2292
Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Piejūras slimnīca"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, KP, LDDK, TM, VK
21.06.2024.
01.07.2024.
23-TA-2748
Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, KP, LDDK, TM, VK
21.06.2024.
01.07.2024.
24-TA-1313
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, ĀM
11.06.2024.
26.06.2024.
24-TA-1015
Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
DVI, FM, IEM, TM
31.05.2024.
14.06.2024.
24-TA-953
Grozījumi Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
AM, DVI, EM, FM, IEM, SAM, TM
03.06.2024.
17.06.2024.
24-TA-781
Latvijas mediju politikas pamatnostādnes 2024.–2027. gadam
Pamatnostādņu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
AM, FM, IEM, IZM, LM, NEPLP, SAM, SEPLP, SIF, TM, VK
22.05.2024.
10.06.2024.
23-TA-2178
Grozījumi Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
DAIF Latvija, FM, LFNA, LTRK, TM
31.05.2024.
14.06.2024.
24-TA-969
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, LIZDA, TM
31.05.2024.
14.06.2024.
24-TA-602
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.6. pasākuma "Cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešana augstākajā izglītībā" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
EM, FM, KM, LDDK, LIZDA, LM, TM, VARAM, VM, ZM
20.05.2024.
10.06.2024.
22-TA-2530
Konceptuālais ziņojums
“Priekšlikumi Valsts Patoloģijas centra izveidei”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM
02.02.2023.
16.02.2023.
22-TA-238
Likumprojekts  “Par likuma “Par prakses ārstiem” atzīšanu par spēku zaudējušu”
Likumprojekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM
28.01.2022.
11.02.2022.
24-TA-1210
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LAA, LDDK, LTAB, TM, VARAM
12.06.2024.
27.06.2024.
23-TA-1030
Par atkrastes vēja parku Latvijas teritoriālajā jūrā un Latvijas – Igaunijas ceturto starpsavienojumu
Likumprojekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FICIL, FM, KEM, KP, LDDK, LPS, LTRK, Latvenergo, SAM, SPRK, TM, VARAM, ZM
12.06.2024.
19.06.2024.
24-TA-635
Par Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam darba plāna starpposma novērtējumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, VM
11.06.2024.
18.06.2024.
23-TA-2063
Kartupeļu cistu nematožu apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
11.06.2024.
18.06.2024.
23-TA-1368
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt ilgtspējīgu, pret klimatu izturīgu, inteliģentu, drošu un vairākveidu TEN-T infrastruktūru" 3.1.1.4. pasākuma "Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM
14.05.2024.
21.05.2024.
24-TA-1350
Par valsts nekustamā īpašuma "Priedes", Kaunatas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu bez atlīdzības Daugavpils Universitātes īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
11.06.2024.
26.06.2024.
24-TA-455
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 667 "Adopcijas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
DVI, FM, IEM, IZM, LPS, TB, TM, VARAM, VM, ĀM
11.06.2024.
18.06.2024.
23-TA-477
Akreditētu personu apliecību noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ārlietu ministrija
DVI, FM, IEM, SAM, TM, VARAM
13.06.2024.
20.06.2024.
24-TA-438
Grozījumi Grāmatvedības likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
AM, EM, IEM, IZM, KEM, KM, KNAB, LDDK, LM, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM, ĀM
13.06.2024.
04.07.2024.
22-TA-3414
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
DVI, EM, IEM, LAA, LB, TM
13.06.2024.
20.06.2024.