Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
2021-TA-1794
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IEM, SAM, TM, VK, VM, ZM
02.07.2020.
22.07.2021.
2021-TA-2098
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM
31.08.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2067
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
30.08.2021.
30.08.2021.
22-TA-670
Par informatīvo ziņojumu “Par 2022. gada 8.-9. marta neformālajā Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1759
Par Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības stiprināšanai 2021.gada 28.oktobra sēdi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.01.2022.
21-TA-1419
Konceptuāls ziņojums "Par kopējo statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikāciju"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2021.
21-TA-1103
Par Valsts aizdevuma līguma starp Latvijas Republiku un Gulbenes novada pašvaldību pārtraukšanu un Gulbenes novada pašvaldībai valsts piešķirtā aizdevuma pirmstermiņa atmaksu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.02.2022.
21-TA-1091
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
15.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-1466
Par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta ietvaros projektu
Rīkojuma projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-338
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.02.2022.
21-TA-1107
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 104 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1179
Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IZM, LLPA, LPS, TM
16.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-1721
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2021-TA-2073
Informatīvais ziņojums "Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projekta izstrādi un plānotajām investīcijām Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Darbības programmas sestajā politikas mērķī"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, LDDK, LPS, PKC, SAM, TM
03.06.2021.
30.08.2021.
2021-TA-1879
Noteikumu projekts "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM, VK
10.12.2020.
05.08.2021.
21-TA-1615
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2021.
21-TA-1451
Par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.02.2022.
21-TA-572
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
CVK, FM, IEM, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-284
Plastmasu saturošu izstrādājumu ziņojumu iesniegšanas kārtība un kritēriji šo izstrādājumu klasifikācijai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.01.2022.
2020-TA-1796
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, IEM, LPS, PKC, SAM, TM, ĀM
07.05.2020.
21.09.2020.
21-TA-244
Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projektu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
05.11.2021.
12.11.2021.
21-TA-827
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 26. sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 16. sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 3. sesijas, kā arī Konvencijai pakļautās izpildinstitūcijas 52. -55. sesiju un Konvencijas Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 52. -55. sesiju, Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī 12. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-523
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.10.2021.
21-TA-478
Par atmežošanu nekustamā īpašuma “Katrīnbādes iela” zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062), Saulkrastos, Saulkrastu novadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
27.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-151
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
18.02.2022.
02.03.2022.