Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-520
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 541 "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LIVA, LIZDA, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
10.12.2021.
17.12.2021.
21-TA-1376
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 26. maija noteikumos Nr. 259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.01.2022.
22-TA-353
Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.03.2022.
22-TA-153
“Par Eiropas Savienības pētniecības un augstākās izglītības ministru neformālajā 2022. gada 25. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
2021-TA-2136
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
07.09.2021.
07.09.2021.
22-TA-61
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.01.2022.
21-TA-1349
Par kandidēšanu uz 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanu Latvijā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-1538
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
25.04.2022.
21-TA-130
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
14.09.2021.
21-TA-112
Informatīvā ziņojuma projekts "Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.-2027. gadam"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.02.2022.
21-TA-1761
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
11.01.2022.
21-TA-723
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķišanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, FM, KM, LIVA, LIZDA, LM, LPS, VM, ZM
28.10.2021.
03.11.2021.
22-TA-619
Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2022. gadā
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
04.04.2022.
22-TA-6
Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
18.01.2022.
21-TA-529
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LBAS, LDDK, LIVA, LIZDA, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VK, VM, ZM
08.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-121
Par valsts aizdevuma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai izsniegšanas termiņa pagarinājumu un plānotā pamatsummas maksājuma atlikšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
04.10.2021.
11.10.2021.
22-TA-2102
Par sociālās korekcijas izglītības iestādes „Naukšēni” likvidāciju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
VK
12.07.2022.
21-TA-1348
Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-876
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. marta noteikumos Nr. 171 "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo koledžu maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.05.2022.
22-TA-859
Par Ministru kabineta 2022. gada 15. marta sēdē izskatāmo jautājumu
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1409
Par valsts nekustamā īpašuma "Naukšēnu muiža", Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu bez atlīdzības Valmieras novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.03.2022.
21-TA-99
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
LIZDA
16.09.2021.
22-TA-1975
Par valsts pētījumu programmu "Digitālās humanitārās zinātnes"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.07.2022.
22-TA-362
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Ministra kabineta virzītu Liepājas Universitātes padomes locekļu apstiprināšanu”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
10.02.2022.
22-TA-1036
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumā Nr. 475 "Par valsts pētījumu programmu "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.05.2022.