Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-115

Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, t.sk. pašvaldību digitālā transformācija” īstenošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, CVK, EM, FM, IEM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
18.01.2022.
21.01.2022.
2021-TA-1090
Noteikumu projekts "Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LDDK, SAM, TM, VM
10.09.2020.
11.05.2021.
21-TA-778
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM
22.11.2021.
29.11.2021.
2021-TA-2156
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumos Nr.101 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3.specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LM, LPS, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
21-TA-972
Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.02.2022.
21-TA-733
Programmas projekts "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.–2027.gadam projektu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.10.2021.
21-TA-912
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz aviācijas ieguldījumu Savienības ekonomikas mēroga emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanā un atbilstošu globāla tirgus pasākuma īstenošanu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-249
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.09.2021.
21-TA-1731
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-144
Informatīvais ziņojums “Par “Atvērts pēc noklusējuma” principa ieviešanu”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LLPA, LM, LPS, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
22.09.2021.
22.09.2021.
21-TA-910
Ministru kabineta noteikumu projekts "Aizsargājamo ainavu apvidus "Nīcgales meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (VSS-704)
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.11.2021.
21-TA-770
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
22.10.2021.
26.10.2021.
2020-TA-2620
Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM, TM, ZM
28.02.2019.
28.12.2020.
21-TA-1584
Interreg programmu vadības likums 2021.-2027.gadam
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.12.2021.
2020-TA-2623
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM, TM, ZM
28.02.2019.
28.12.2020.
2021-TA-42
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, LPS, SAM, TM, ZM, ĀM
11.06.2020.
08.01.2021.
21-TA-1683
Par pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanas progresu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IZM, LPS, TM
15.12.2021.
20.12.2021.
21-TA-809
Par piekrišanu “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas 2021.‑2027. gadam projekta iesniegšanai Eiropas Komisijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.01.2022.
22-TA-367
Par pavasara palu un plūdu risku novērtējumu 2022. gadā un institūciju gatavību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.02.2022.
21-TA-1660
Rīkojuma projekts "Par Interact IV labas teritoriālās sadarbības programmu pārvaldības programmas 2021.–2027. gadam projektu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.01.2022.
21-TA-1573
Noteikumu projekts "Noteikumi par komersantu, kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, piekļuvi Atvieglojumu vienotai informācijas sistēmai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
03.03.2022.
22-TA-284
Latvijas Nacionālā jūras zvejas kontroles programma 2021. – 2027. gadam
Cits plānošanas dokumenta projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.02.2022.
22-TA-738
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.03.2022.
21-TA-629
Par informatīvā ziņojuma“Par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2021. gada 14. oktobra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem” iesniegšanu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2021-TA-1977
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra rīkojumā Nr.52 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
17.08.2021.
17.08.2021.