Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-1436
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.05.2022.
22-TA-1808
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
09.06.2022.
14.06.2022.
22-TA-1758
Par komisijas izveidi ēku uzlabošanai Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.05.2022.
21-TA-827
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 26. sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 16. sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 3. sesijas, kā arī Konvencijai pakļautās izpildinstitūcijas 52. -55. sesiju un Konvencijas Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 52. -55. sesiju, Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī 12. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-112 (IP)
Par Eiropas Kodoldrošības regulatoru grupas noslēguma ziņojuma izvērtējumu par Baltkrievijas Republikas Nacionālā rīcības plāna ieviešanu Baltkrievijas atomelektrostacijai un aktuālo situāciju saistībā ar Baltkrievijas Republikas atomelektrostacijas reaktoru ekspluatāciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-523
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.10.2021.
21-TA-478
Par atmežošanu nekustamā īpašuma “Katrīnbādes iela” zemes vienībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8013 003 0062), Saulkrastos, Saulkrastu novadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
27.10.2021.
03.11.2021.
22-TA-541
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.04.2022.
21-TA-1721
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumos Nr. 174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-748
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumos Nr. 87 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.05.2022.
21-TA-1394
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.03.2022.
21-TA-1720 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz 2021. gada 24. novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)0536
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1736 (IP)
Nostājas projekts uz 2022. gada 6. aprīļa argumentēto paziņojumupārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/0463
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1152
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.04.2022.
22-TA-1539
Par pirmtiesību izmantošanu un bezmantinieka mantas – nekustamā īpašuma Zāļu ielā 2, Liepājā ar kadastra numuru 1700 036 0150 pārņemšanu valsts īpašumā un tā nodošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
17.05.2022.
20.05.2022.
2021-TA-2073
Informatīvais ziņojums "Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projekta izstrādi un plānotajām investīcijām Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda Darbības programmas sestajā politikas mērķī"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, LDDK, LPS, PKC, SAM, TM
03.06.2021.
30.08.2021.
22-TA-1402
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Avotu ielā 10-8, Lielvārdē un Mālkalnes prospektā 17-27, Ogrē  nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.06.2022.
21-TA-778
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-748
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ezerkrasta ielā 21-4, Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.06.2022.
21-TA-733
Programmas projekts "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.–2027.gadam projektu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.10.2021.
21-TA-912
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK attiecībā uz aviācijas ieguldījumu Savienības ekonomikas mēroga emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanā un atbilstošu globāla tirgus pasākuma īstenošanu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-124
Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
22-TA-645
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, t. sk. pašvaldību digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.06.2022.
22-TA-1182
Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālo plānu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.07.2022.
2021-TA-2156
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumos Nr.101 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.3.specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenošanas noteikumi” īstenošanas noteikumi”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LM, LPS, TM
08.09.2021.
08.09.2021.