Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-249
Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.45 "Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.09.2021.
21-TA-871
Satiksmes un rūpniecisko objektu vides trokšņa pārvaldība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, SAM, TM, VM
13.05.2022.
20.05.2022.
21-TA-1015
Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.02.2022.
2021-TA-2154
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.514 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās” īstenošanas noteikumi”"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LM, LPS, TM
08.09.2021.
08.09.2021.
22-TA-825
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 35 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.06.2022.
21-TA-1584
Interreg programmu vadības likums 2021.-2027.gadam
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.12.2021.
2020-TA-2623
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, SAM, TM, ZM
28.02.2019.
28.12.2020.
22-TA-920 (IP)
Latvijas Republikas nostāja par Eiropas Komisijas 2022. gada 9. februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2019
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1138
Likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.05.2022.
2021-TA-42
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, LPS, SAM, TM, ZM, ĀM
11.06.2020.
08.01.2021.
22-TA-270
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.04.2022.
22-TA-2154
Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas koncepcijas īstenošanas gaitu 2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.07.2022.
21-TA-1683
Par pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanas progresu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IZM, LPS, TM
15.12.2021.
20.12.2021.
22-TA-152
Par Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 51 25. §) "Plāna projekts "Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam"" 2. punktā dotā uzdevuma izpildi
MK sēdes protokollēmuma projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
21-TA-809
Par piekrišanu “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas 2021.‑2027. gadam projekta iesniegšanai Eiropas Komisijā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.01.2022.
22-TA-738
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.03.2022.
21-TA-629
Par informatīvā ziņojuma“Par Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru 2021. gada 14. oktobra videokonferencē izskatāmajiem jautājumiem” iesniegšanu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2021-TA-1977
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 13.februāra rīkojumā Nr.52 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 39.0 versija)""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
17.08.2021.
17.08.2021.
2021-TA-2151
Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
21-TA-1587
Valsts atbalsts pašvaldībām, lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus īres mājokļus
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.05.2022.
22-TA-526
Par atbalstīto pašvaldību investīciju projektu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai, kuram piešķirams valsts budžeta aizdevums
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.02.2022.
21-TA-1637
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 788 „Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.01.2022.
21-TA-1716
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM
16.12.2021.
20.12.2021.
22-TA-1037
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Viestura ielā 44, Jēkabpilī  nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.04.2022.
22-TA-454
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.02.2022.