Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1311
Par informatīvā ziņojuma “Par 2021.gada26.novembra neformālajā Eiropas Savienības ministru, kas atbildīgi par pilsētu attīstības jautājumiem, padomes sanāksmē izskatāmajiemjautājumiem” iesniegšanu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2021-TA-1807
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Dālderi", Sudas ielā 9, Mālpils pagastā, Mālpils novadā nodošanu Mālpils novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
25.03.2021.
26.07.2021.
21-TA-1759
Par Latvijas – Lietuvas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības stiprināšanai 2021.gada 28.oktobra sēdi
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.01.2022.
21-TA-362
Par Latvijas institūciju dalību Eiropas Komisijas vides un klimata pasākumu programmā (LIFE) un valsts budžeta līdzfinansējumu 2021.-2024. gadā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.10.2021.
22-TA-702
Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.03.2022.
21-TA-1466
Par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta ietvaros projektu
Rīkojuma projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-602

Informatīvais ziņojums“Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari””
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.02.2022.
21-TA-300
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 “Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām”"
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.10.2021.
21-TA-543 (DV)
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldības lomu valsts apdraudējumu pārvarēšanā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1556
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.01.2022.
22-TA-318
Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.02.2022.
21-TA-587
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.06.2022.
21-TA-305
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
08.11.2021.
11.11.2021.
22-TA-150
Par informatīvo ziņojumu “Par 2022. gada 20.-21. janvāra neformālajā Eiropas Savienības vides ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1419
Konceptuāls ziņojums "Par kopējo statistiski teritoriālo vienību (NUTS) klasifikāciju"
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2021.
22-TA-1310
Ministru kabineta 2022. gada informatīvs ziņojums par izmaiņām pašvaldību sociālekonomiskajā situācijā un administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.05.2022.
21-TA-1103
Par Valsts aizdevuma līguma starp Latvijas Republiku un Gulbenes novada pašvaldību pārtraukšanu un Gulbenes novada pašvaldībai valsts piešķirtā aizdevuma pirmstermiņa atmaksu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.02.2022.
21-TA-1091
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
15.11.2021.
22.11.2021.
21-TA-13
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
2021-TA-2062
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM, ZM
11.03.2021.
26.08.2021.
22-TA-266
Par nekustamo īpašumu un kustamās mantas ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, PKC, TM
12.07.2022.
26.07.2022.
21-TA-331
Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.09.2021.
22-TA-8
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.01.2022.
22-TA-806
Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.04.2022.
22-TA-1753
Par 2022. gada 3. jūnija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija