Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2679
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.09.2022.
22-TA-3790
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 18. maija rīkojumā Nr. 335 "Par iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2021.–2025. gadam"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-17
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.01.2023.
22-TA-2965
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.2. pasākuma "Pašvaldību un plānošanas reģionu kapacitātes uzlabošana" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.01.2023.
22-TA-3407
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Tekstilnieku ielā 1–38, Rīgā nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.01.2023.
23-TA-117
Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem teritoriālās pieejas piemērošanai Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda specifiskajos atbalsta mērķos un pasākumos
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, KEM, KM, LLPA, LM, LPS, RACA, Rīgas metropole, SAM, TM, VM, ZM
23.01.2023.
09.02.2023.
21-TA-123
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""
Likumprojekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
22-TA-3464
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.01.2023.
22-TA-3694
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.01.2023.
22-TA-2524
Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par smagajiem metāliem
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.01.2023.
22-TA-1109
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumos Nr. 896 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.09.2022.
22-TA-3539
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.12.2022.
22-TA-2748 (IP)
Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Digitālās Eiropas 2021-2022 instrumenta (Digital Europe 2021-2022) līdzfinansētā projekta "Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide" (Deploying advanced national QCI systems and networks) īstenošanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3478
Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas pārņemšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.12.2022.
22-TA-225
Dabas parka "Bernāti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, SAM, TM, ZM
18.01.2023.
25.01.2023.
22-TA-3823
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.01.2023.
22-TA-2568
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 6. janvāra rīkojumā Nr. 14 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.01.2023.
22-TA-2911
Par stāvlaukuma pie Lilastes paplašināšanu, kā arī nobrauktuves pludmalē ierīkošanu, un tiem nepieciešamo atmežošanu nekustamajos īpašumos "Valsts mežs 8052" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010055) un "Ziemeļu iela 28" (zemes vienības kadastra apzīmējums 80520010022), Carnikavas pagastā, Ādažu novadā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.01.2023.
22-TA-1876
Noteikumi par tehniskajām un organizatoriskajām prasībām publiskām personām, sniedzot elektronisko pakalpojumu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.01.2023.
22-TA-2789
Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.12.2022.
21-TA-120
Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.04.2022.
22-TA-2246
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 28 "Noteikumi par kārtību, kādā iesniedzami ziņojumi par plastmasu saturošiem izstrādājumiem, un kritērijiem šo izstrādājumu klasifikācijai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.11.2022.
22-TA-2753
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.12.2022.
22-TA-189
Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu plastmasu saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
05.12.2022.
22-TA-2199
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 480 "Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
05.12.2022.