Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1357
Grozījumi Ķīmisko vielu likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LDDK, TM, VM, ZM
06.07.2022.
13.07.2022.
22-TA-2875
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.09.2022.
22-TA-2036
Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Gustava Zemgala gatvē 80–150A, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.09.2022.
22-TA-1676
Ministru kabineta sēdes protokollēmums
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.05.2022.
22-TA-1436
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.05.2022.
21-TA-492
Grozījums Reģionālās attīstības likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.07.2022.
22-TA-2043
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa rīkojumā Nr. 288 "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.08.2022.
22-TA-2746
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2022.
22-TA-2945
Plāns "Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģija 2022.-2027. gadam"
Plāna projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3015
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par rūpniecisko iekārtu vides datu ziņošanu un Rūpniecisko emisiju portāla izveidi"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3014
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2010.gada 24.novembra direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) un Padomes 1999.gada 26.aprīļa direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2118
Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas, prognožu un pielāgošanas klimata pārmaiņām ziņošanas sistēmas
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.10.2022.
22-TA-1600
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.10.2022.
22-TA-3113
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2022. gada 24. oktobra sanāksmei
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1967
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.01.2023.
22-TA-1405
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.01.2023.
22-TA-2111
Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.01.2023.
22-TA-442
Par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2021/694 ar ko izveido programmu "Digitālā Eiropa" un atceļ lēmumu (ES) 2015/2240" koordinēšanu un nacionālo kontaktpunktu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.02.2023.
23-TA-659
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 16. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-649
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības sertifikācijas satvaru oglekļa piesaistei"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3788
Aizsargājamo ainavu apvidus "Koknese-Odziena" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3391
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.1. reformu un investīciju virziena “Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija” investīcijas 2.1.1.1.i. projekta “Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi” pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, SAM, TM
25.02.2023.
03.03.2023.
23-TA-43
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3370
Par investīcijas 2.1.2.1.i. "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija" projekta "Pašvaldību vienotā IKT platforma" pases apstiprināšanu, kā arī koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu un ieviešanas plāna apstiprināšanu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.01.2023.
22-TA-1512
Jonizējošā starojuma avotu fiziskās aizsardzības prasības 
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija