Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-1090
Ārējo automātisko defibrilatoru uzstādīšanas, ekspluatācijas, uzraudzības kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
EM, FM, IZM, KM, LDDK, LM, LPS, LTRK, TM, VARAM
28.06.2023.
05.07.2023.
22-TA-2248
HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, tuberkulozes, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2023. ‑ 2027.gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
15.06.2023.
23-TA-1124
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Veselības ministrijas budžetu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
13.06.2023.
23-TA-1606 (IP)
Paskaidrojums par blakus sūdzību lietā Nr. A420180422
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1603 (IP)
Paskaidrojums par blakus sūdzību lietā Nr. A420270921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1607 (IP)
Paskaidrojums par kasācijas sūdzību lietā Nr. A420265721
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
22-TA-2077
Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns "Viena veselība" 2023.-2027. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
29.06.2023.
22-TA-2903
Konceptuālais ziņojums “Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2020. gada 16. decembra direktīvā 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti noteikto prasību ietekmi uz dzeramā ūdens auditmonitoringa procesu”
Konceptuālā ziņojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
EM, FM, LPS, PKC, SPRK, TM, VARAM, ZM
13.01.2023.
20.01.2023.
23-TA-867
Par Rīgas Stradiņa universitātes nekustamā īpašuma attīstības plānu 2023.-2028. gadam
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, IZM, TM
11.07.2023.
25.07.2023.
23-TA-1033
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
17.05.2023.
21-TA-695
Rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
24.10.2021.
01.11.2021.
2021-TA-1762
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
14.07.2021.
14.07.2021.
2018-TA-1148
Informatīvais ziņojums "Par situāciju cilvēkiem paredzēto zāļu ievešanas un izvešanas kontrolē un uzraudzībā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, PKC, TM, VK, ZM
26.04.2018.
14.06.2018.
23-TA-1330
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Padomes ieteikuma projektam par ES rīcības pastiprināšanu cīņai pret rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem, ievērojot pieeju "Viena veselība""
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1007
Priekšlikumi par slimnīcu tīkla stiprināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.05.2023.
23-TA-1525 (IP)
Paskaidrojums par apelācijas sūdzību lietā Nr. A420141922
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1740
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2023. gada 27.-28. jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1395 (IP)
Par Covid-19 vīrusa infekcijas terapijai paredzēto zāļu RoActemra (Tocilizumabum) pārvirzīšanu citu saslimšanu terapijai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-1736 (IP)
Par paskaidrojumu sniegšanu lietā Nr.A420253821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
23-TA-502
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
07.07.2023.
23-TA-733
Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
06.07.2023.
23-TA-1462
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
06.07.2023.
23-TA-1707
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošana 2023. gadā"'' un "Par apropriācijas palielināšanu Veselības ministrijai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
LBAS
13.07.2023.
23-TA-772
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 19.00.00 “Finansējums energoresursu un ēdināšanas izdevumu pieauguma kompensēšanai”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
EM, FM, KP, LDDK, LTRK, TM, VADDA
25.05.2023.
01.06.2023.
22-TA-3110
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM, TM, VK
25.07.2023.
08.08.2023.