Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-43
Par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
13.09.2021.
2020-TA-2140
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, FM, LBAS, LM, PKC, TM
03.09.2020.
09.11.2020.
2021-TA-62
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2020.gada 26.jūnija rezolūcijas Nr.2020-1.1.1./52-52 izpildi"
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Satiksmes ministrija
FM, TM, VARAM
12.01.2021.
12.01.2021.
2016-TA-898
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības nolīgumu par tiešo starptautisko dzelzceļa satiksmi"
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
AM, FM, IEM, TM, ĀM
05.05.2016.
05.05.2016.
2013-TA-172
Par Latvijas Republikas valdības un Meksikas Savienoto Valstu valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, ĀM
20.09.2012.
28.01.2013.
21-TA-675
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
Likumprojekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
18.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-706
Par civilās aviācijas drošības uzturēšanas pasākumu finansēšanu 2021. gadā no valsts budžeta programmas 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai”
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
13.11.2021.
21-TA-829
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-242
Ministru kabineta rīkojums “Par grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 13.augusta rīkojumā Nr. 442 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
26.11.2021.
03.12.2021.
21-TA-852
Par finansējuma nodrošināšanu Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2022. gadā
MK sēdes protokollēmuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-860
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LLPA, LPS, TM, VARAM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-673
Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
02.12.2021.
09.12.2021.
21-TA-479
Par Limbažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Matīšu ceļš" Ainažu pagastā, Limbažu novadā pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
15.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-1016
Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumosNr.635 „Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju”
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
02.12.2021.
21-TA-232
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” peļņas daļu par 2020.gadu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, PKC, TM
20.09.2021.
04.10.2021.
21-TA-1435
Par nekustamā īpašuma “Liepiņas” Taurupes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
29.11.2021.
13.12.2021.
21-TA-1085
Par valsts nekustamā īpašuma “Stādaudzētava” Aiviekstes pagastā, Aizkraukles novadā, daļas nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, ZM
01.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-1448
Darba drošības un veselības aizsardzības prasību un medicīniskās aprūpes uz kuģiem noteikumi
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
02.12.2021.
21-TA-1436
Par nekustamā īpašuma “Kauļi 2”, Liezēres pagastā, Madonas novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
01.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-1495
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
EM, TM, VM
29.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-42
Par Nolīgumu par gaisa transportu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kataras Valsti, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.11.2021.
21-TA-44
Par Kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Satiksmes ministrija
17.11.2021.
21-TA-256
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli"
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
09.11.2021.
15.11.2021.
21-TA-882
“Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 404 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Ilgtspējīga transporta sistēma” 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti” 6.2.1.2.pasākuma “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” īstenošanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
AM, FM, LLPA, LM, PKC, TM
10.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-216
Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, ĀM
19.10.2021.
26.10.2021.