Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-523
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.03.2022.
21-TA-435
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 434 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, SAM, TM, ĀM
30.09.2021.
14.10.2021.
21-TA-1638
Par 2021. gada 20. decembra Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-340
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.04.2022.
22-TA-1445
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
08.05.2022.
10.05.2022.
21-TA-1101
Par finanšu līdzekļu apguvi un nepieciešamo papildus finansējumu valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, SAM, TM
03.12.2021.
15.12.2021.
22-TA-777
Informatīvais ziņojums "Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013. - 2020. gadam izpildi 2019. un 2020. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
PKC
08.04.2022.
22-TA-821
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.04.2022.
21-TA-533
“Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.10.2021.
21-TA-642
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.10.2021.
22-TA-151
Par nacionālās pozīcijas “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem IV un V pielikumus” projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1115
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.05.2022.
22-TA-338
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.02.2022.
21-TA-1179
Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IZM, LLPA, LPS, TM
16.11.2021.
23.11.2021.
22-TA-1695
Par valsts pārvaldē izmantojamo informācijas sistēmu turpmāko attīstību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.05.2022.
22-TA-1440
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Pils ielā 2–9, Cesvainē, Madonas novadā nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.05.2022.
22-TA-441
Informatīvais ziņojums par Reģionālās attīstības likuma 25. panta otrās daļas un 26. panta izpildes organizēšanu 2020.–2021. gadā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.04.2022.
22-TA-335
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma „Pēkas”, Bunkas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, nodošanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.04.2022.
21-TA-572
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
CVK, FM, IEM, TM
16.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-1270 (IP)
Latvijas nostāja pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/2368, kas ierosināta par to, nav pareizi transponētas dažas prasības, kas noteiktas Padomes 2011. gada 19. jūlija Direktīvā 2011/70/Euratom, ar ko izveido Kopienas sistēmu lietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu atbildīgai un drošai apsaimniekošanai.
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2015
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2022.
22-TA-791 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2022.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2022/0132
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-710
Personisko palīgsaimniecību zemes
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.03.2022.
2021-TA-1879
Noteikumu projekts "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM, VK
10.12.2020.
05.08.2021.
22-TA-757 (IP)
 Par radiācijas līmeņa kontroli Latvijā un par gatavību un rīcību radiācijas avāriju gadījumā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija