Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-150
Par informatīvo ziņojumu “Par 2022. gada 20.-21. janvāra neformālajā Eiropas Savienības vides ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1310
Ministru kabineta 2022. gada informatīvs ziņojums par izmaiņām pašvaldību sociālekonomiskajā situācijā un administratīvi teritoriālās reformas rezultātiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.05.2022.
21-TA-1103
Par Valsts aizdevuma līguma starp Latvijas Republiku un Gulbenes novada pašvaldību pārtraukšanu un Gulbenes novada pašvaldībai valsts piešķirtā aizdevuma pirmstermiņa atmaksu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.02.2022.
21-TA-1091
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
15.11.2021.
22.11.2021.
2021-TA-2062
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Vilnīši" ½ domājamās daļas, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM, ZM
11.03.2021.
26.08.2021.
21-TA-331
Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.09.2021.
22-TA-8
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.01.2022.
22-TA-806
Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu šķeldai, skaidām un putekļiem, kas iegūti no koksnes iepakojuma vai noteikta veida koksnes būvniecības atkritumiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.04.2022.
22-TA-1753
Par 2022. gada 3. jūnija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikācijas un enerģētikas ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-737
Par Daigu Avdejanovu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.10.2021.
21-TA-1818 (IP)
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-670
Par informatīvo ziņojumu “Par 2022. gada 8.-9. marta neformālajā Eiropas Savienības telekomunikāciju ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2021-TA-2098
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, LPS, TM
31.08.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2067
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
30.08.2021.
30.08.2021.
21-TA-1020
Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.02.2022.
21-TA-282
Latvijas Nacionālā dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.01.2022.
21-TA-355
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)””
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.10.2021.
21-TA-588
Rīkojuma projekts "Par projektu ideju finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.3. pasākuma "Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" ietvaros"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LBAS, LLPA, LM, LPS, RACNA, TM
01.11.2021.
08.11.2021.
22-TA-1673
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.07.2022.
22-TA-792 (IP)
Latvijas Republikas nostāja par Eiropas Komisijas 2022. gada 27. janvāra paziņojumu par pārkāpuma procedūras lietas Nr. 2022/0124 uzsākšanu
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-826
Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.05.2022.
22-TA-2127
Par 2022. gada 13.-14. jūlija neformālajā Eiropas Savienības vides ministru sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-234
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.02.2022.
2021-TA-1794
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumos Nr. 535 "Kārtība, kādā veic preču, bagāžas, personu un transportlīdzekļu radiometrisko kontroli robežšķērsošanas vietās, un prasības radiometriskajā kontrolē iesaistīto personu apmācībai radiācijas drošības jautājumos""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IEM, SAM, TM, VK, VM, ZM
02.07.2020.
22.07.2021.
22-TA-1769
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2022. gada 3. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija