Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1428
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/1814 attiecībā uz kvotu apjomu, kas jāievieto tirgus stabilitātes rezervē Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai līdz 2030, ietverot Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Savienībā, Lēmumam (ES) 2015/1814 par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un Regulu (ES) 2015/757”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-634
Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.06.2022.
21-TA-583
Informatīvais ziņojums “Par Vides politikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam izpildi 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā”
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
IEM, ZM
08.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-1456
Par informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2021. gada 3. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem” un nacionālo pozīciju projektiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2021-TA-1932
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, KM, LDDK, LM, LPS, SAM, TM, VK, VM, ĀM
18.03.2021.
12.08.2021.
21-TA-1386
Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.02.2022.
22-TA-1141
Par Ministru kabineta atbildes vēstules projektu Saeimas Izglītības, kultūras  un zinātnes komisijai
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.04.2022.
22-TA-1079
Par Ministru kabineta pilnvarojumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Artūram Tomam Plešam
MK sēdes protokollēmuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.04.2022.
2021-TA-1441
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM
08.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-411
Dabas parka “Piejūra” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.10.2021.
22-TA-1711
Informatīvais ziņojums “Par darbības programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” projektu īstenošanu un pieejamā finansējuma mērķtiecīgu izmantošanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.06.2022.
22-TA-2087
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 3. maija rīkojumā Nr. 307 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
08.07.2022.
22-TA-1318
Informatīvais ziņojums par publisko personu tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību 2021. gada periodā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.05.2022.
22-TA-1377 (IP)
Latvijas nostāja par 2022. gada 6. aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)2260 C(2022)1649 final 
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-596 (IP)
Pozīcija Nr. 1 par aktualizētā HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna projektu.
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas starptautisko tiesību jautājumos projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1071
Par nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027. gada plānošanas periodā"
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-638
Noteikumi par reģionālās attīstības atbalstu Latvijas Republikā līdz 2027. gadam
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.10.2021.
21-TA-1408
Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.03.2022.
2021-TA-2097
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
22.07.2021.
31.08.2021.
2021-TA-2011
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, SAM, TM
11.03.2021.
23.08.2021.
21-TA-1315
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
12.01.2022.
22-TA-2109
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 248 "Kārtība, kādā izmanto gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-74
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Zāles ielā 1-43, Limbažos, Limbažu novadā, nodošanu Limbažu novada pašvaldības īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
04.10.2021.
11.10.2021.
22-TA-523
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.03.2022.
21-TA-435
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 434 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, SAM, TM, ĀM
30.09.2021.
14.10.2021.