Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-284
Plastmasu saturošu izstrādājumu ziņojumu iesniegšanas kārtība un kritēriji šo izstrādājumu klasifikācijai
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.01.2022.
2020-TA-1796
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
Likumprojekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, FM, IEM, LPS, PKC, SAM, TM, ĀM
07.05.2020.
21.09.2020.
21-TA-244
Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021.–2027. gadam projektu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
AM, EM, FM, IEM, IZM, KM, KNAB, LDDK, LLPA, LM, LPS, LTRK, PKC, SAM, TM, VK, VM, ZM, ĀM
05.11.2021.
12.11.2021.
22-TA-1233
Par valsts budžeta dotāciju Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gadam periodā
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, IZM, KM, LLPA, LM, LPS, RACNA, SAM, TM, VM, ZM
31.05.2022.
14.06.2022.
21-TA-1651 (IP)
Par Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas sistēmu auditu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1935
Informatīvais ziņojums "Par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta darbību 2021. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.06.2022.
22-TA-59
Par Ministru kabineta 2018. gada 14. maija rīkojuma Nr. 210 "Par konceptuālo ziņojumu "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"" atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.04.2022.
22-TA-308
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 759 "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības vadītāju foruma nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
22-TA-2042
Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 ''Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības ''Privatizācijas aģentūra'' personā''.
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
08.08.2022.
22.08.2022.
21-TA-1107
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 104 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1614
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 66 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.06.2022.
22-TA-1658
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas  "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.06.2022.
21-TA-1632
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.12.2021.
22-TA-556
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojumā Nr. 437 "Par starpministriju darba grupas izveidi klimata politikas koordinācijai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.03.2022.
22-TA-1139
Informatīvais ziņojums “Informācijas vienreizes principa nodrošināšana valsts pārvaldes pakalpojumos”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-198
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 471 "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
CVK, FM, TM
20.09.2021.
04.10.2021.
22-TA-1672
Atbildes raksta projekts Augstākajai tiesai administratīvajā lietā Nr.A420193119
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.06.2022.
22-TA-480
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumā Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.03.2022.
2021-TA-2003
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 588 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, LPS, TM
20.08.2021.
20.08.2021.
22-TA-824
Par 2022. gada 17. marta Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-306
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, TM
30.09.2021.
05.10.2021.
22-TA-743
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.06.2022.
22-TA-2073
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 13. aprīļa rīkojumā Nr. 257 "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
26.07.2022.
22-TA-1908
Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par sadarbību vides aizsardzības jomā denonsēšanu
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.07.2022.
21-TA-471
Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.06.2022.