Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1084
Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada jūlijam – decembrim 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
13.11.2021.
23.11.2021.
22-TA-444
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
10.02.2022.
21-TA-594
Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, RPA, TM, VARAM
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-1578
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 931 "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, IZM, LBAS, LPS, TM, VARAM, VK
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-940
Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam „Radošā Latvija” īstenošanas gala novērtējums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
14.01.2022.
22-TA-385
Par Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra rīkojuma Nr. 713 ,,Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomi” atzīšanu par spēku zaudējušu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
17.02.2022.
2021-TA-1500
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas eksporta, kultūras un publiskās diplomātijas programmu Latvijas dalības sagatavošanai viesu valsts statusā Frankfurtes grāmatu tirgū"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
09.09.2021.
21-TA-762
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 266 "Par finansējumu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa izveides izdevumu segšanai"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, TM
20.10.2021.
03.11.2021.
21-TA-967
Par Sabiedrības integrācijas fonda dalību Ziemeļvalstu Ministru padomes līdzfinansētajā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības projektā „Bēgļu un imigrantu integrācijas veicināšana vietējā līmenī, veidojot pārresoru sadarbības modeļus un reģionālos sadarbības tīklus”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, IEM, LPS, TM
30.11.2021.
07.12.2021.
21-TA-1369
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
22.11.2021.
25.11.2021.
21-TA-1612
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Radio" peļņu par 2020. gadu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, PKC, TM
15.12.2021.
22.12.2021.
22-TA-303
Par valsts nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, nodošanu Latvijas Mākslas akadēmijas īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
26.02.2022.
21-TA-1433
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 360 "Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1564
Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” pagarinājumu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
03.12.2021.
06.12.2021.
21-TA-1434
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta − publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1344
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 24. aprīļa noteikumos Nr. 250 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1659
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
13.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-1400
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2027.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
23.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-1231
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 743 "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, TM
13.11.2021.
17.11.2021.
22-TA-191
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
07.03.2022.
22-TA-730
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
07.03.2022.
21-TA-437
Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
īstenošanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LM, LPS, PKC, TM, VARAM
30.09.2021.
07.10.2021.
21-TA-7
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM, VM
10.09.2021.
13.09.2021.
21-TA-937
Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam „Kultūrvalsts”
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
15.02.2022.
2021-TA-2140
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
07.09.2021.
07.09.2021.