Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1659
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
13.12.2021.
16.12.2021.
21-TA-1400
Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2027.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
23.11.2021.
30.11.2021.
21-TA-1231
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 743 "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai"
Noteikumu projekts
Atsaukts
Kultūras ministrija
FM, TM
13.11.2021.
17.11.2021.
22-TA-191
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
07.03.2022.
22-TA-730
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
07.03.2022.
21-TA-437
Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
īstenošanas noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LM, LPS, PKC, TM, VARAM
30.09.2021.
07.10.2021.
21-TA-7
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM, VM
10.09.2021.
13.09.2021.
21-TA-937
Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam „Kultūrvalsts”
Pamatnostādņu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
15.02.2022.
2021-TA-2140
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
07.09.2021.
07.09.2021.
22-TA-193
Informatīvais ziņojums „Par atbalsta programmas „Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem” finansējumu tās turpināšanai””
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
31.01.2022.
21-TA-1827
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
08.02.2022.
22-TA-760
Par informatīvo ziņojumu „Par Eiropas Savienības kultūras ministru 2022. gada 7. un 8. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
21-TA-187
Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2021.-2023.gadam
Plāna projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, IEM, IZM, LLPA, LPS, PKC, TM, VARAM, VK, VM
22.03.2022.
29.03.2022.
2021-TA-2160
Rīkojuma projekts "Par publiskā nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS
08.09.2021.
08.09.2021.
21-TA-1290
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
16.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-622
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 2. septembra rīkojumā Nr. 470 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" statūtu apstiprināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, PKC, TM
12.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-879
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
28.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-396
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
28.09.2021.
28.09.2021.
2019-TA-2468
Noteikumu projekts "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
EM, FM, IEM, LPS, TM, VARAM, VK
18.01.2018.
10.12.2019.
21-TA-1149
Par Eiropas Savienības programmas „Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (2021 – 2027) kontaktpunkta darbības īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM
08.12.2021.
15.12.2021.
21-TA-1432
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 790 "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
01.03.2022.
21-TA-1146
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM
10.11.2021.
13.11.2021.
21-TA-1041
Par nacionālās koncertzāles projekta finansējumu un nekustamo īpašumu Kronvalda bulvārī 4, Rīgā
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
05.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-1562
Par finansējumu augstas gatavības kultūras infrastruktūras projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
03.12.2021.
08.12.2021.
21-TA-1323
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. novembra noteikumos Nr. 743 "Valsts atbalsta sniegšanas kārtība kultūras un mediju nozarei nodokļu likumdošanas izmaiņu radītās ietekmes amortizēšanai"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, TM
17.11.2021.
24.11.2021.