Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1786
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
05.01.2022.
22-TA-117
Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Noteikumu projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
21-TA-442
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
28.09.2021.
30.09.2021.
22-TA-714
Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2022.gada 14.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
21-TA-79
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par atļauju Labklājības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Labklājības ministrijas dalību Baltijas jūras valstu padomes PROMISE Barnahus tīklā” 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM, ĀM
24.09.2021.
08.10.2021.
22-TA-114
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
14.02.2022.
21-TA-400
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
 
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
27.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-172
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
17.11.2021.
26.11.2021.
21-TA-645
Grozījumi “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā”
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
13.10.2021.
22-TA-485
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
15.02.2022.
21-TA-1822
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
05.01.2022.
22-TA-715
Latvijas nacionālā pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par darba nosacījumu uzlabošanu platformu darbā
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
22-TA-363
Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
02.02.2022.
21-TA-1453
Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021.gada 6.-7.decembra sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
21-TA-516
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumos Nr. 91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
14.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-1387
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā" 4.3.1.1. pasākuma "Labklājības nozares institūciju infrastruktūras pieejamības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
21-TA-387
Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, TM
27.09.2021.
30.09.2021.
22-TA-317
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 16. aprīļa rīkojumā Nr. 181 “Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju”
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atsaukts
Labklājības ministrija
21-TA-272
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 15 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
20.09.2021.
23.09.2021.
21-TA-409
Kārtība kāda piešķir un izmaksā ģimenes valsts pabalstu un piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, IZM, LLPA, LPS, TM, VARAM
03.12.2021.
10.12.2021.
21-TA-186
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LLPA, TM, VM
15.12.2021.
22.12.2021.
21-TA-1745
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM
17.12.2021.
20.12.2021.
2021-TA-2113
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
AM, EM, FM, IEM, LBAS, LDDK, TM, VK
08.07.2021.
02.09.2021.
21-TA-536
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

 
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
24.02.2022.
21-TA-490
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 17 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
01.10.2021.
04.10.2021.