Tiesību aktu projekti

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1038 (IP)
Par nacionālās pozīcijas un ECOFIN informatīvā ziņojuma projektu
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
2021-TA-2143
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā valstij piederošās 451/4000 domājamās daļas pārdošanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
12.08.2021.
08.09.2021.
2021-TA-2119
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2021. gada 1. augustam (pusgada ziņojums)"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Finanšu ministrija
24.09.2021.
22-TA-1865 (IP)
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīcijuNr.1 “Par priekšlikumu Padomes Lēmumam, ar ko groza Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu; Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2020/2093, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam”
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-735 (IP)
Latvijas Republikas nostāja uz Eiropas Komisijas 2022.gada 27.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2022/0131
Latvijas Republikas nostājas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-1543
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.05.2022.
22-TA-698
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojumā Nr. 246 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
17.03.2022.
21-TA-997
Par apropriācijas palielinājumu Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Savienības budžetā"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
08.11.2021.
21-TA-239
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Priedaines skvērs", Kurmāles pagastā, Kuldīgas novadā, nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
20.09.2021.
04.10.2021.
22-TA-643
Informatīvais ziņojums par Valsts ieņēmumu dienesta sniegto atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
28.02.2022.
22-TA-504
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.04.2022.
21-TA-430
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
04.10.2021.
22-TA-179
Par Finanšu sektora attīstības plānu 2022.–2023. gadam
Plāna projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.05.2022.
22-TA-987
Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā 01.00.00 “Apropriācijas rezerve”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
28.03.2022.
22-TA-24
Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
21-TA-1464
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
26.01.2022.
21-TA-351 (IP)
Par nacionālo pozīciju
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-274
Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 24.septembra instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā reģistrē, piesaka un iesniedz pieprasījumu atbalsta saņemšanai Eiropas Savienības Strukturālo reformu atbalsta programmā"
Instrukcijas projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
24.09.2021.
22-TA-470
Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
11.05.2022.
22-TA-135 (IP)
Par 2022.gada 17.janvāra Euro grupas un 2022.gada 18.janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-461
Informatīvasi ziņojums "Par Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas īstenošanu 2021. gadā"
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
03.03.2022.
22-TA-774 (IP)
Par nacionālās pozīcijas Nr. 1 “Par priekšlikumu Padomes direktīvai par globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanu starptautiskām grupām Savienībā” projektu.
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
22-TA-378
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 392 "Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
16.05.2022.
22-TA-2137 (IP)
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības budžeta Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2022. gada 25. jūlija sanāksmei
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
21-TA-851
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
01.11.2021.