Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1611
Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
15.12.2021.
21-TA-1108
Par apropriācijas pārdali neatliekamu pasākumu īstenošanai labklājības nozarē
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
09.11.2021.
12.11.2021.
22-TA-887
Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
21.03.2022.
21-TA-993
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 14 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
05.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-608
Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2021.gada 15.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
21-TA-1123
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
17.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-756
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu noteikumi”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
19.10.2021.
21-TA-52
Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
23.02.2022.
22-TA-305
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
31.01.2022.
21-TA-161
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 386 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.2.pasākuma "Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM, VM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-277
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
14.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-999
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
08.11.2021.
11.11.2021.
21-TA-403
Likumprojekts “ Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā”
Likumprojekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, SAM, SIF, TM
27.09.2021.
30.09.2021.
21-TA-558
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumos Nr. 173 "Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
17.02.2022.
21-TA-71
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
EM, FM, IZM, LBAS, LDDK, LLPA, LPS, TM, VARAM, VK, ZM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-798
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
04.02.2022.
21-TA-991
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 18. marta rīkojumā Nr. 176 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
05.11.2021.
10.11.2021.
21-TA-799
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2021.-2027.gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.3. pasākuma „Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
05.01.2022.
21-TA-1527
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, IEM, KM, TM, ZM
08.12.2021.
13.12.2021.
2021-TA-2074
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam"
Plāna projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LBAS, LDDK, LPS, PKC, TM, VARAM, VM, ZM
03.06.2021.
30.08.2021.
21-TA-178
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM, LPS, TM, ZM
06.12.2021.
13.12.2021.
21-TA-341
Sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādņu 2014.- 2020.gadam īstenošanas gala ietekmes novērtējums
 
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Labklājības ministrija
LPS, PKC
27.09.2021.
27.09.2021.
22-TA-415
Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības darba, nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2022.gada 15.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos
ESVIS projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
22-TA-817
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Rīgas valstspilsētā" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
16.03.2022.
22-TA-286
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”
Noteikumu projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
22.02.2022.