Ministru kabineta 10.05.2022. sēde (sēdes sākums plkst.12.00)

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
22-TA-2s
Slepeni
A. Pabriks (J. Vitenbergs)
Jānis Garisons (AM);
Jānis Kažociņš (LVPK)
1.2
Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2019.-2022. gadam" uzdevumu izpildes statusu"
[1 dokuments]
A. Pabriks (J. Vitenbergs)
Jānis Garisons (AM)
1.3
22-TA-5k
(iekļauts papildus) Konfidenciāli
A. Pabriks (J. Vitenbergs)
Jānis Garisons (AM)
1.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par atbalsta sniegšanu"
A. Pabriks (J. Vitenbergs)
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.2
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""
[5 dokumenti]
A. Pabriks (J. Vitenbergs)
Pieņemts
2.3
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas līgumu par drošības pasākumiem klasificētās militārās informācijas aizsardzībai un tā pirmo grozījumu"
[8 dokumenti]
A. Pabriks (J. Vitenbergs)
Pieņemts
2.4
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2001. gada 18. decembra rīkojuma Nr. 612 "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Dānijas Karalistes Aizsardzības ministrijas līgumu par drošības pasākumiem klasificētās militārās informācijas aizsardzībai" atzīšanu par spēku zaudējušu"
[4 dokumenti]
A. Pabriks (J. Vitenbergs)
Pieņemts
2.5
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Šauļi" Rudbāržu pagastā, Kuldīgas novadā, daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku poligona "Mežaine" paplašināšanai"
[4 dokumenti]
A. Pabriks (J. Vitenbergs)
Pieņemts
2.6
Noteikumu projekts "Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"
[4 dokumenti]
J. Vitenbergs
Dace Zīle (EM)
Pieņemts
2.7
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 35 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo, vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.3. pasākuma "Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Lore (EM)
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
2.9
Rīkojuma projekts "Par telpu Ezermalas ielā 28, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Mazpulki""
[4 dokumenti]
K. Gerhards (FM)
Pieņemts
2.10
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 422 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""
[5 dokumenti]
A. Pabriks (IEM)
Pieņemts
2.11
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.13
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 41 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.14
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. janvāra noteikumos Nr. 34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
2.15
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 17. marta rīkojumā Nr. 189 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
[3 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.16
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs pieprasa un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra sniedz informāciju par fiziskai personai izmaksāto pensiju, pabalstu vai atlīdzību"
[4 dokumenti]
G. Eglītis
Pieņemts
2.17
Noteikumu projekts "Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.18
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi""
[5 dokumenti]
D. Pavļuts
Egīls Baldzēns (LBAS)
Pieņemts
2.20
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.22
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""
[6 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.23
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.24
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā"
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.25
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.26
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku gada sanāksmē 2022. gada 10.–12. maijā"
[3 dokumenti]
K. Gerhards (FM)
Pieņemts
2.27
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[3 dokumenti]
A. Pabriks (IEM)
Pieņemts
2.28
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības Nolīguma par tiešo dzelzceļa satiksmi militāro kravu pārvadājumiem no Baltkrievijas Republikas uz trešajām valstīm, izmantojot Latvijas Republikas ostas, denonsēšanu"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.29
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 86 "Noteikumi par atbalstu mākslas, izklaides un atpūtas nozaru komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
2.30
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas""
[5 dokumenti]
A. Muižniece
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Rīkojuma projekts "Par Anduli Židkovu"
[4 dokumenti]
T. Linkaits
Andulis Židkovs (SAM)
Pieņemts
3.2
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu"
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Dace Jansone (IZM)
Pieņemts
3.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
[5 dokumenti]
A. Pabriks (IEM)
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
3.5
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
[4 dokumenti]
A. Pabriks (IEM)
Aiga Lukašenoka (LM);
Aija Zitcere (FM);
Inese Stūre (IZM);
Raimonds Kārkliņš (IZM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
3.6
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumos Nr. 168 "Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
[5 dokumenti]
J. Vitenbergs
Dace Gaile (EM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
3.7
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
[5 dokumenti]
A. Pabriks (IEM)
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts
3.8
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
[3 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
4. Informatīvie ziņojumi
4.1
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.3.i investīcijas "Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība" īstenošanu"
[3 dokumenti]
A. Pabriks (VK)
Haralds Beitelis (VK)
Pieņemts
4.2
Informatīvais ziņojums "Par kontrolējošo valsts institūciju rīcību saistībā ar dzīvoklī Merķeļa ielā 8, Rīgā, patvaļīgi ierīkoto hosteli, institūciju savstarpējās sadarbības aspektiem, kā arī priekšlikumi uzraudzības procesu pilnveidojumiem"
[6 dokumenti]
J. Vitenbergs
Olga Feldmane (EM)
Pieņemts
4.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda darbības programmas 2021. - 2027. gada plānošanas periodam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt izaugsmi, konkurētspēju un jaunu darba vietu radīšanu MVU, tai skaitā caur produktivitāti veicinošām investīcijām" 1.2.3.7. pasākuma "MVU atbalsts kapitāla tirgos" izstrādi""
[3 dokumenti]
J. Vitenbergs
Ilze Lore (EM)
Pieņemts
4.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
[3 dokumenti]
K. Gerhards (FM)
Armands Eberhards (FM);
Diāna Rancāne (FM);
Edgars Šadris (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
5. Ministru kabineta lieta
5.1
(jautājuma izskatīšana atlikta) Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par valsts iestāžu savstarpējo datu apmaiņu)
T. Linkaits (TM)
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Latvijas rūpniecībai kritiski svarīgām izejvielām un komponentēm"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Jolanta Reinsone (EM);
Lita Stauvere (EM);
Zaiga Liepiņa (EM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido pasākumu sistēmu Eiropas pusvadītāju ekosistēmas stiprināšanai (Mikroshēmu akts)"
[2 dokumenti]
J. Vitenbergs
Edgars Ozoliņš-Ozols (EM);
Raimonds Lapiņš (EM)
Pieņemts
6.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2022. gada 16. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
E. Rinkēvičs
Dana Tjurina (ĀM);
Diāna Krieva (ĀM)
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2022. gada 17. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[1 dokuments]
A. Pabriks (J. Vitenbergs)
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma daļas nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"
[1 dokuments]
A. Pabriks (J. Vitenbergs)
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420165522
[1 dokuments]
A. Pabriks (IEM)
7.3
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
A. Pabriks (IEM)
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM);
Taisa Trubača (FM)
Pieņemts