Ministru kabineta 16.08.2022. sēde (sēdes sākums plkst.12.05)

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)
1.1
22-TA-12s
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2021. gadā"
A. Pabriks
Rolands Heniņš (AM)
2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)
2.1
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Valdības un Krievijas Federācijas Valdības Vienošanās par pilsoņu savstarpējiem braucieniem denonsēšanu"
[4 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Pieņemts
2.2
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 803 "Noteikumi par mājsaimniecības kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
[3 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
2.3
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā, 13. un 14.1 pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem""
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Intars Eglītis (EM)
Pieņemts
2.4
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju tīmekļvietnēm"
[7 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.5
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 4. septembra noteikumos Nr. 619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju""
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.6
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""
[5 dokumenti]
T. Linkaits
Pieņemts
2.7
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2023.–2027. gadam sagatavošanai un īstenošanai"
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.8
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atzītu ražotāju organizāciju plānu īstenošana""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.9
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.10
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.11
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 554 "Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.12
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 222 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 16. pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" un 16.2. apakšpasākumam "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.13
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 256 "Veterinārās prasības Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvnieku ievešanai Latvijas Republikā""
[5 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.14
Rīkojuma projekts ""Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" vispārējo stratēģisko mērķi" un tās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts""
[4 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
2.15
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
[4 dokumenti]
D. Pavļuts
Pieņemts
2.16
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
[4 dokumenti]
A. T. Plešs
Pieņemts
2.18
(iekļauts papildus) Noteikumu projekts "Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas, kā arī fizisko un juridisko personu ziedojumu uzskaites un izlietošanas kārtība Latvijas Republikas teritorijā esošo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžai"
[5 dokumenti]
N. Puntulis
Kristīne Kinča (LPS)
Pieņemts
2.19
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu kompleksam "Jāņciems" Rīgā, Dārzciema ielā 86"
[5 dokumenti]
I. Indriksone
Pieņemts
3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)
3.1
Likumprojekts "Grozījums Reģionālās attīstības likumā"
[5 dokumenti]
A. T. Plešs
Ilze Oša (VARAM);
Ivita Peipiņa (LPS)
Pieņemts
3.2
(iekļauts papildus) Likumprojekts "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā"
[4 dokumenti]
K. Eklons
Pieņemts
4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
4.1
Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2022.-2023.gadam"
[4 dokumenti]
N. Puntulis
Pieņemts
5. Informatīvie ziņojumi
5.1
(jautājuma izskatīšana atlikta) Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ekodizaina prasību noteikšanai ilgtspējīgiem produktiem un atceļ Direktīvu 2009/125/EK""
[2 dokumenti]
A. K. Kariņš (ĀM)
Andris Ķēniņš (VARAM);
Rudīte Vesere (VARAM)
Atlikts
5.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot projektus Eiropas Savienības programmā "Muitas kontroles aprīkojuma instruments""
[2 dokumenti]
J. Reirs
Ingrīda Gulbe-Otaņķe (VID);
Raimonds Zukuls (VID)
Pieņemts
5.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"
[2 dokumenti]
D. Pavļuts
Jana Feldmane (VM)
Pieņemts
5.4
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Informatīvais ziņojums "Par ugunsapsardzību"
[3 dokumenti]
K. Gerhards
Pieņemts
5.5
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.1. reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 4.1.1.1.i. investīcijas "Atbalsts sabiedrības veselības pētījumu veikšanai" īstenošanu""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Agnese Tomsone (VM);
Boriss Kņigins (VM)
Pieņemts
5.6
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) (iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes "Veselība" 4.3. reformu un investīciju virziena "Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana" 4.3.1.r. reformas "Veselības aprūpes ilgtspēja, pārvaldības stiprināšana, efektīva veselības aprūpes resursu izlietošana, kopējā valsts budžeta veselības aprūpes nozarē palielinājums" un 4.3.1.1.i. investīcijas "Atbalsts sekundārās ambulatorās veselības aprūpes kvalitātes un pieejamības novērtēšanai un uzlabošanai" īstenošanu""
[3 dokumenti]
D. Pavļuts
Agnese Tomsone (VM);
Boriss Kņigins (VM)
Pieņemts
5.7
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par publiskā līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta "Biofarmaceitiskās izpētes centrs" un projekta "Fotonikas un zināšanu pārneses ekselences centrs FOTONIKA-LV" īstenošanai""
[3 dokumenti]
A. Muižniece
Dmitrijs Stepanovs (IZM);
Lauma Sīka (IZM)
Pieņemts
5.8
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.2.1.3.i. investīcijas "Vienota tiesnešu, tiesu darbinieku, prokuroru, prokuroru palīgu un specializēto izmeklētāju (starpdisciplināros jautājumos) kvalifikācijas pilnveides mācību centra izveide" īstenošanu""
[3 dokumenti]
J. Bordāns
Pieņemts
6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)
6.1
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ar kuru groza Direktīvu (ES) 2019/1937 un atceļ Regulu (ES) Nr. 517/2014"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Andris Ķēniņš (VARAM);
Kristīne Kazerovska (VARAM)
Pieņemts
6.2
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par kohēzijas politikas fondu regulējuma grozījumiem papildu elastības nodrošināšanai, lai risinātu kara sekas (FAST–CARE)"
[2 dokumenti]
J. Reirs
Armands Eberhards (FM);
Edgars Šadris (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.3
(iekļauts papildus) Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru neformālajā 2022. gada 1. un 2. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
[2 dokumenti]
J. Reirs
Armands Eberhards (FM);
Edgars Šadris (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
6.4
(iekļauts papildus) Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ozona slāni noārdošām vielām, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1005/2009"
[2 dokumenti]
A. T. Plešs
Andris Ķēniņš (VARAM);
Kristīne Kazerovska (VARAM)
Pieņemts
7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)
7.1
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
[2 dokumenti]
K. Eklons
Jolanta Plūme (FM);
Karina Ploka (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts
7.2
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420258421
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.3
(jautājums tiks skatīts A sadaļā) Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420263821
[1 dokuments]
D. Pavļuts
Pieņemts
7.4
(iekļauts papildus) Rīkojuma projekts "Par konta atvēršanu Latvijas Republikas piešķirto pensiju izmaksai uz Krievijas Federāciju"
[1 dokuments]
G. Eglītis
Aiga Vīksna (KASE);
Airīna Dreimane (LM);
Dina Buse (FM);
Karina Ploka (FM);
Miks Čevers (FM);
Signe Jantone (FM)
Pieņemts