Sabiedrības līdzdalība

23-TA-951
Grozījums likumā "Par tiesu varu"
Publiskā apspriešana
19.05.2023. - 02.06.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1173
Grozījums Prokuratūras likumā
Publiskā apspriešana
19.05.2023. - 02.06.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-433
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 206 "Liftu un to drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un atbilstības novērtēšanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
19.05.2023. - 02.06.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-902
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku” 4.3.3.3.pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
22.05.2023. - 02.06.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-1258
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.7. pasākuma "Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu pieejamības uzlabošana" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
19.05.2023. - 01.06.2023.
Kultūras ministrija
23-TA-1256
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.5. pasākuma "Unikāla Eiropas mēroga kultūras mantojuma atjaunošana, lai veicinātu to pieejamību, attīstot kultūras pakalpojumus" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
19.05.2023. - 01.06.2023.
Kultūras ministrija
22-TA-2628
Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepeiciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā
Publiskā apspriešana
18.05.2023. - 01.06.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1239
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 547 "Noteikumi par atliktajām piegādēm"
Publiskā apspriešana
18.05.2023. - 01.06.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-675
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"
Publiskā apspriešana
18.05.2023. - 01.06.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-1157
Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas noteikumi
Publiskā apspriešana
18.05.2023. - 01.06.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1103
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumu
Publiskā apspriešana
18.05.2023. - 01.06.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-999
Grozījumi Kriminālprocesa likumā
Publiskā apspriešana
17.05.2023. - 31.05.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1224
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumos Nr. 319 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā"
Publiskā apspriešana
16.05.2023. - 30.05.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-626
Kārtība, kādā tiek īstenota starpinstitucionālās sadarbības programma “Bērna māja”
Publiskā apspriešana
16.05.2023. - 30.05.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-1102
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.7. pasākuma "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveide bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.05.2023. - 29.05.2023.
Valsts kanceleja
23-TA-927
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 27. septembra noteikumos Nr. 631 "Rūpniecības produktu kodu saraksta noteikumi"
Publiskā apspriešana
15.05.2023. - 29.05.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1116
Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu mākslu jomā
Publiskā apspriešana
16.05.2023. - 29.05.2023.
Kultūras ministrija
23-TA-582
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 697 "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi"
Publiskā apspriešana
12.05.2023. - 26.05.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-1205
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Publiskā apspriešana
12.05.2023. - 26.05.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1175
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa Nr. 4.3.4. "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.7. pasākuma "Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, vienlaikus sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.05.2023. - 25.05.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1129
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.8. pasākuma "IKT sistēmu modernizācija labākas bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nodrošināšanai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
10.05.2023. - 23.05.2023.
Valsts kanceleja
23-TA-1064
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot digitālo savienojamību” 1.4.1.4. pasākuma "Vienotā kiberdrošības infrastruktūra” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
09.05.2023. - 23.05.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1155
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 197 "Atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai platībatkarīgo un dzīvniekatkarīgo saistību īstenošanai"
Publiskā apspriešana
09.05.2023. - 23.05.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-3640
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
Publiskā apspriešana
09.05.2023. - 23.05.2023.
Labklājības ministrija
22-TA-3068
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.8. pasākuma "Latviešu valodas apguves piedāvājuma paplašināšana" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.05.2023. - 22.05.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija