Sabiedrības līdzdalība

23-TA-1091
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma „Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
08.05.2023. - 22.05.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-993
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu"
Publiskā apspriešana
12.05.2023. - 21.05.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-994
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.2. pasākuma "Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
28.04.2023. - 19.05.2023.
Valsts kanceleja
22-TA-433
Noteikumi par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sniegto atbalstu attīstības sadarbības projektos
Publiskā apspriešana
02.05.2023. - 18.05.2023.
Ārlietu ministrija
23-TA-979
Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību
Publiskā apspriešana
03.05.2023. - 18.05.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-1044
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 4.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem pakalpojumiem; pilnveidot sociālās aizsardzības sistēmas, tostarp veicināt sociālās aizsardzības pieejamību; uzlabot ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un izturētspēju" 4.3.5.5. pasākuma "Pieeja tiesiskumam" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
28.04.2023. - 16.05.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-140
Prakses organizācijas kārtība izglītības iestādēs
Publiskā apspriešana
02.05.2023. - 16.05.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-861
Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru
Publiskā apspriešana
02.05.2023. - 16.05.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-920
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 686 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.04.2023. - 16.05.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-905
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 29. maija noteikumos Nr. 306 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests kompensē brīvprātīgā darba veicējam izdevumus par līgumā noteikto uzdevumu izpildi"
Publiskā apspriešana
29.04.2023. - 15.05.2023.
Tieslietu ministrija
22-TA-3393
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 652 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
26.04.2023. - 15.05.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-740
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu, ilgstošo bezdarbnieku un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu, kā arī neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai, veicināt pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.6. pasākuma "Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
02.05.2023. - 15.05.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-1042
Atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniegšanas kārtība
Publiskā apspriešana
28.04.2023. - 12.05.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-937
Neatbilstību konstatēšanas un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanas kārtība Eiropas Savienības fondu ieviešanā 2021.–2027. gada plānošanas periodā
Publiskā apspriešana
20.04.2023. - 12.05.2023.
Finanšu ministrija
22-TA-2915
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 279 "Ceļu satiksmes noteikumi"
Publiskā apspriešana
25.04.2023. - 12.05.2023.
Satiksmes ministrija
22-TA-2744
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 "Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.04.2023. - 12.05.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-1047
Grozījumi Autortiesību likumā
Publiskā apspriešana
27.04.2023. - 11.05.2023.
Kultūras ministrija
23-TA-1041
Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā
Publiskā apspriešana
27.04.2023. - 11.05.2023.
Kultūras ministrija
23-TA-957
Informatīvais ziņojums par pasākumiem administratīvā sloga mazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai
Publiskā apspriešana
21.04.2023. - 10.05.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-983
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumos Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem"
Publiskā apspriešana
24.04.2023. - 10.05.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-574
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
26.04.2023. - 10.05.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-981
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"
Publiskā apspriešana
24.04.2023. - 10.05.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-982
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"
Publiskā apspriešana
24.04.2023. - 10.05.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1012
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. jūlija noteikumos Nr. 518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
24.04.2023. - 10.05.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-655
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"
Publiskā apspriešana
25.04.2023. - 09.05.2023.
Zemkopības ministrija