Sabiedrības līdzdalība

21-TA-1706
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 402 "Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana"
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 05.01.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1000
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
20.12.2021. - 04.01.2022.
Klimata un enerģētikas ministrija
21-TA-353
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
Publiskā apspriešana
15.12.2021. - 30.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1162
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 743 "Cūku labturības prasības"
Publiskā apspriešana
16.12.2021. - 30.12.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-1617
Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības un lēmumu pieņemšanas kritēriju izvērtēšanas kārtību
Publiskā apspriešana
16.12.2021. - 30.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1556
Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
Publiskā apspriešana
15.12.2021. - 29.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-148
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"
Publiskā apspriešana
16.12.2021. - 29.12.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-135
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"
Publiskā apspriešana
16.12.2021. - 29.12.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-811
Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu
Publiskā apspriešana
10.12.2021. - 29.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1701
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"
Publiskā apspriešana
16.12.2021. - 29.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1444
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 750 "Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi"
Publiskā apspriešana
14.12.2021. - 28.12.2021.
Kultūras ministrija
21-TA-1459
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 374 "Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma"
Publiskā apspriešana
14.12.2021. - 28.12.2021.
Kultūras ministrija
21-TA-1597
Informatīvais ziņojums “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”
Publiskā apspriešana
13.12.2021. - 28.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1674
Pārrobežu informācijas apmaiņas kārtība par autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumiem
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 27.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1509
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 262 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
13.12.2021. - 27.12.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-582
Tiesu administrācijas nolikums
Publiskā apspriešana
14.12.2021. - 27.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1416
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumos Nr. 747 "Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi"
Publiskā apspriešana
10.12.2021. - 24.12.2021.
Kultūras ministrija
21-TA-1573
Noteikumu projekts "Noteikumi par komersantu, kuriem nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, piekļuvi Atvieglojumu vienotai informācijas sistēmai"
Publiskā apspriešana
09.12.2021. - 22.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-587
Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums
Publiskā apspriešana
07.12.2021. - 21.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1161
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumos Nr. 501 "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksā kompensāciju uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram un Latvijas pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē, un kompensācijas apmēru"
Publiskā apspriešana
06.12.2021. - 20.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1508
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
Publiskā apspriešana
06.12.2021. - 20.12.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1386
Par grozījumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. gada 24. jūnija Protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem
Publiskā apspriešana
06.12.2021. - 19.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1513
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
03.12.2021. - 17.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1404
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 834 "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"
Publiskā apspriešana
03.12.2021. - 17.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1458
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
02.12.2021. - 15.12.2021.
Satiksmes ministrija