Sabiedrības līdzdalība

21-TA-962
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. novembra noteikumos Nr. 873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem"
Publiskā apspriešana
01.12.2021. - 15.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-944
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
30.11.2021. - 14.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-924
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
30.11.2021. - 14.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1137
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu"
Publiskā apspriešana
30.11.2021. - 14.12.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-554
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība"
Publiskā apspriešana
30.11.2021. - 14.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-552
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
30.11.2021. - 14.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-1484
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumos Nr. 103 "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai""
Publiskā apspriešana
29.11.2021. - 13.12.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1315
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
29.11.2021. - 12.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-343
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
29.11.2021. - 12.12.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1334
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1339
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1340
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 10.12.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1466
Par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta ietvaros projektu
Diskusija/apspriede
03.12.2021. - 10.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1505
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
03.12.2021. - 09.12.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1263
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"
Publiskā apspriešana
24.11.2021. - 08.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1015
Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projektu
Publiskā apspriešana
10.11.2021. - 08.12.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1387
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, migrantu un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociāli ekonomisko integrāciju, izmantojot integrētus pasākumus, tostarp mājokļu un sociālo pakalpojumu jomā" 4.3.1.1. pasākuma "Labklājības nozares institūciju infrastruktūras pieejamības nodrošināšana" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
26.11.2021. - 08.12.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-1173
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Publiskā apspriešana
23.11.2021. - 07.12.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-462
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 947 "Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā"
Publiskā apspriešana
16.11.2021. - 07.12.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-354
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 483 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
17.11.2021. - 03.12.2021.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1174
Par Pasaules Pasta savienības konstitūcijas Vienpadsmito papildprotokolu
Publiskā apspriešana
22.11.2021. - 03.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1233
Par Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem
Publiskā apspriešana
22.11.2021. - 03.12.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-1221
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 9. februāra noteikumos Nr. 119 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"
Publiskā apspriešana
17.11.2021. - 01.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-826
Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 30.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-1173
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Publiskā apspriešana
16.11.2021. - 30.11.2021.
Zemkopības ministrija