Sabiedrības līdzdalība

22-TA-3797
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"
Publiskā apspriešana
30.12.2022. - 13.01.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3801
Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
Publiskā apspriešana
27.12.2022. - 10.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3810
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 582 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virzienu "Reģionālā politika" 3.1.2.1.i. investīcijas "Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" pirmās kārtas "Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
03.01.2023. - 17.01.2023.
Labklājības ministrija
22-TA-3815
Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem
Publiskā apspriešana
30.12.2022. - 13.01.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-3824
Noteikumi par mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijām
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 10.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-2
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Publiskā apspriešana
24.04.2023. - 08.05.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-6
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu"
Publiskā apspriešana
10.02.2023. - 24.02.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-22
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 24. maija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, valsts robežas joslas un patrulēšanas joslas norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-36
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 03.02.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-51
Kartupeļu gaišās gredzenpuves un kartupeļu tumšās gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība
Publiskā apspriešana
12.04.2023. - 26.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-62
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Publiskā apspriešana
24.01.2023. - 06.02.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-70
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
Publiskā apspriešana
15.02.2023. - 02.03.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-72
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
19.01.2023. - 02.02.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-73
 Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.2. pasākuma “Atbalsta pasākumi Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai, speciālistu profesionālo spēju, invaliditātes informatīvās sistēmas procesu un funkcionalitātes pilnveidei” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
17.01.2023. - 31.01.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-85
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
10.02.2023. - 24.02.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-91
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
Publiskā apspriešana
15.02.2023. - 02.03.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-93
Noteikumi par vispārējām kvalifikācijas prasībām un to pārbaudes kārtību privātpersonām, kurām nav deleģēts valsts pārvaldes uzdevums un kuras izmanto valsts platformu
Publiskā apspriešana
16.01.2023. - 30.01.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-94
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 485 "Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība"
Publiskā apspriešana
31.01.2023. - 14.02.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-101
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 667 "Adopcijas kārtība"
Publiskā apspriešana
15.02.2023. - 28.02.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-107
Grozījumi Konkurences likumā
Publiskā apspriešana
24.04.2023. - 05.05.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-125
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"
Publiskā apspriešana
17.01.2023. - 31.01.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-132
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 13.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-139
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 4.2. prioritātes "Izglītība, prasmes un mūžizglītība" un 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.4. pasākuma “Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā” noteikumi
Publiskā apspriešana
24.05.2023. - 22.06.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-140
Prakses organizācijas kārtība izglītības iestādēs
Publiskā apspriešana
02.05.2023. - 16.05.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-141
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"
Publiskā apspriešana
09.02.2023. - 23.02.2023.
Satiksmes ministrija