Sabiedrības līdzdalība

23-TA-151
Grozījumi Repatriācijas likumā
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 07.02.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-152
Grozījumi Imigrācijas likumā
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 07.02.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-157
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra noteikumos Nr. 721 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"
Publiskā apspriešana
19.01.2023. - 01.02.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-158
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 429 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus"
Publiskā apspriešana
06.04.2023. - 21.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-166
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
30.01.2023. - 10.02.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-167
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma „Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 06.02.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-168
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās" 2023.-2027. gadam
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 03.02.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-169
Likumprojekts ''Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
Publiskā apspriešana
24.01.2023. - 06.02.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-171
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.02.2023. - 07.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-172
Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā
Publiskā apspriešana
25.01.2023. - 07.02.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-184
Grozījumi likumā "Par policiju"
Publiskā apspriešana
17.02.2023. - 03.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-185
Par Repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 07.02.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-197
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis"
Publiskā apspriešana
30.03.2023. - 13.04.2023.
Valsts kanceleja
23-TA-198
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"
Publiskā apspriešana
20.05.2023. - 02.06.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-204
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. aprīļa noteikumos Nr. 275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 12.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-214
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākuma "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.01.2023. - 09.02.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-225
Grozījumi Aizsargjoslu likumā
Publiskā apspriešana
10.02.2023. - 10.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-246
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 "Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā"
Publiskā apspriešana
30.01.2023. - 13.02.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-258
Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"
Diskusija/apspriede
01.03.2023. - 17.03.2023.
Veselības ministrija
23-TA-262
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" otrās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
07.03.2023. - 06.04.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-263
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.3. pasākuma “Katastrofu risku mazināšanas pasākumi” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-269
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma"
Publiskā apspriešana
20.02.2023. - 06.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-275
Grozījumi Notariāta likumā
Publiskā apspriešana
07.03.2023. - 20.03.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-278
Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kurām obligāti piemērojamas profesijas standartā ietvertās attiecīgās profesionālās kvalifikācijas prasības, un profesionālās kvalifikācijas prasību publiskošanas kārtība
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 29.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-283
Par Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 437 "Veterinārās prasības salamandru apritei un karantīnas objekta reģistrācijas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem
Publiskā apspriešana
28.03.2023. - 11.04.2023.
Zemkopības ministrija