Sabiedrības līdzdalība

23-TA-1548
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem"
Publiskā apspriešana
03.07.2023. - 16.07.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-1552
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 31. maija noteikumos Nr. 418 "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"
Publiskā apspriešana
28.06.2023. - 12.07.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1557
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana  kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.5. pasākuma “Latvijas pilnvērtīga dalība Apvārsnis Eiropa programmā, tajā skaitā nodrošinot kompleksu atbalsta instrumentu klāstu un sasaisti ar RIS3 specializācijas jomu attīstīšanu” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
26.07.2023. - 11.08.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-1571
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās"
Publiskā apspriešana
27.07.2023. - 10.08.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1574
Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam "Kultūrvalsts” īstenošanas plāns 2023.-2024. gadam
Publiskā apspriešana
21.06.2023. - 05.07.2023.
Kultūras ministrija
23-TA-1579
Rīgas valstspilsētas pašvaldības obligāciju izlaišanas noteikumi
Publiskā apspriešana
28.09.2023. - 12.10.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-1616
Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts civilās aviācijas drošības programmas pasākumu īstenošanā iesaistītā personāla sertificēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
07.07.2023. - 21.07.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1625

Dzelzceļa ritekļu reģistrācijas Eiropas ritekļu reģistrā noteikumi
Publiskā apspriešana
27.06.2023. - 10.07.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1633
Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"
Publiskā apspriešana
03.07.2023. - 17.07.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1635
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
07.11.2023. - 20.11.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-1640
Energoapgādes izmaksu atbalsta likums
Publiskā apspriešana
28.06.2023. - 05.07.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-1647
Par Latvijas Republikas valdības un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas sadarbības memorandu par dalību IMO dalībvalsts audita shēmā
Publiskā apspriešana
19.07.2023. - 01.08.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1654
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 16. februāra noteikumos Nr. 104 "Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē"
Publiskā apspriešana
16.10.2023. - 13.11.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1656
Dzelzceļa ekspluatācijas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.07.2023. - 14.07.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1660
Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā
Publiskā apspriešana
05.07.2023. - 18.07.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-1661
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
Publiskā apspriešana
30.06.2023. - 04.07.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-1666
Par atbildīgo ministriju elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļlīniju, elektrisko tīklu kabeļlīniju, zemūdens elektropārvades kabeļlīniju un zemūdens cauruļvadu atļaujas vai licences laukuma jūrā noteikšanas rīkojuma sagatavošanai
Publiskā apspriešana
30.06.2023. - 31.07.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1668
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
06.09.2023. - 19.09.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1672
Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 4 "Vides pārraudzības valsts biroja nolikums"
Publiskā apspriešana
30.06.2023. - 31.07.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1674
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 877 "Vides pārraudzības valsts biroja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
30.06.2023. - 31.07.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1675
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
03.07.2023. - 17.07.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1679
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Publiskā apspriešana
01.08.2023. - 15.08.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-1682
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
31.07.2023. - 14.08.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1695
Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
Publiskā apspriešana
07.08.2023. - 20.08.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-1704
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumos Nr. 600 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
14.08.2023. - 28.08.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija