Sabiedrības līdzdalība

23-TA-1710
Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2024.–2026. gadam
Publiskā apspriešana
21.07.2023. - 04.08.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1712
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 3. jūnija noteikumos Nr. 406 "Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Publiskā apspriešana
20.07.2023. - 03.08.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1723
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3. prioritārā virziena “Nodarbinātība un sociālā iekļaušana” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus” 4.3.1.4. pasākuma “Vides pieejamības uzlabošana daudzdzīvokļu ēkās, izbūvējot liftus” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
24.07.2023. - 07.08.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1773
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"
Publiskā apspriešana
07.08.2023. - 19.08.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1776
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām"
Diskusija/apspriede
06.11.2023. - 20.11.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1780
Grozījumi Pacientu tiesību likumā
Publiskā apspriešana
28.08.2023. - 28.09.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1781
Grozījums Pasta likumā
Publiskā apspriešana
25.07.2023. - 07.08.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1783
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Diskusija/apspriede
25.07.2023. - 28.07.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1786
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 58 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā"
Publiskā apspriešana
05.10.2023. - 18.10.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-1809
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021. - 2027. gadam īstenošanas plāns 2024. - 2027. gadam.
Publiskā apspriešana
25.10.2023. - 07.11.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-1812
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus"
Publiskā apspriešana
01.08.2023. - 15.08.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1822
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.7. pasākuma “Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
21.07.2023. - 07.08.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1823
Par Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija instrukcijas Nr. 14 "Instrukcija par ekodizaina prasību sistēmu enerģiju patērējošām precēm (produktiem)" atzīšanu par spēku zaudējušu
Publiskā apspriešana
14.08.2023. - 27.08.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-1827
Noteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas darbības un atlīdzības noteikšanas principiem
Publiskā apspriešana
21.07.2023. - 04.08.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1840
Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecības programma" informācijas sistēmas noteikumi
Publiskā apspriešana
20.09.2023. - 03.10.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-1858
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumos Nr. 618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu"
Publiskā apspriešana
21.07.2023. - 03.08.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1864
Personas datu pārlūkošanas pakalpojuma noteikumi
Publiskā apspriešana
04.08.2023. - 18.08.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1866
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos Nr. 1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem"
Publiskā apspriešana
24.07.2023. - 07.08.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1867
Par divu laukumu Baltijas jūras Rīgas līcī noteikšanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai 
Publiskā apspriešana
24.08.2023. - 08.09.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1868
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu"
Publiskā apspriešana
28.09.2023. - 29.10.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1872
Digitālās destmitgades stratēģiskais ceļvedis Latvijai līdz 2030.gadam
Publiskā apspriešana
25.07.2023. - 08.08.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1874
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa"
Publiskā apspriešana
25.07.2023. - 10.08.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-1877
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumos Nr. 131 "Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
19.09.2023. - 03.10.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-1883
Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu
Publiskā apspriešana
28.07.2023. - 10.08.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1894
Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā
Publiskā apspriešana
14.08.2023. - 27.08.2023.
Labklājības ministrija