Sabiedrības līdzdalība

23-TA-1895
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.5. pasākuma "Gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
31.07.2023. - 16.08.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-1896
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumā Nr. 911 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām"
Publiskā apspriešana
22.08.2023. - 05.09.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1898
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1060 "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās"
Publiskā apspriešana
16.10.2023. - 30.10.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1915
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. novembra noteikumos Nr. 769 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai finanšu instrumentu veidā"
Publiskā apspriešana
12.09.2023. - 26.09.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1921
Paliatīvās aprūpes organizēšanas, saņemšanas un finansēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
18.09.2023. - 18.10.2023.
Veselības ministrija
23-TA-1934
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 217 "E-lietas platformas datu apstrādes noteikumi"
Publiskā apspriešana
12.09.2023. - 25.09.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1935
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi"
Publiskā apspriešana
14.08.2023. - 28.08.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1938
Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā
Publiskā apspriešana
04.08.2023. - 25.08.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1941
Rīgas metropoles areāla ilgtspējīga integrēta sabiedriskā transporta plāns līdz 2030. gadam
Publiskā apspriešana
04.09.2023. - 19.09.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-1947
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumos Nr. 1194 "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās"
Publiskā apspriešana
08.08.2023. - 22.08.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1952
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi"
Publiskā apspriešana
09.08.2023. - 23.08.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1953
Grozījumi "Civilprocesa likumā"
Publiskā apspriešana
17.10.2023. - 31.10.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-1970
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"
Publiskā apspriešana
16.10.2023. - 30.10.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-1978
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 9 "Lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.08.2023. - 10.09.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-1981
Noteikumi par izdevumu, kas saistīti ar patērētāju kolektīvajām prasībām, pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi
Publiskā apspriešana
14.08.2023. - 28.08.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1983
Noteikumi par finansējuma piešķiršanu kvalificētajai institūcijai kolektīvo prasību celšanai
Publiskā apspriešana
14.08.2023. - 28.08.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-1996
Noteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu
Publiskā apspriešana
14.08.2023. - 25.08.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-2006
Ainavu politikas ieviešanas plāns 2024. - 2027. gadam
Publiskā apspriešana
18.08.2023. - 01.09.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-2007
Grozījumi likumā "Par policiju"
Publiskā apspriešana
11.09.2023. - 25.09.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-2010
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 155 "Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
19.09.2023. - 03.10.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-2020
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
22.11.2023. - 04.12.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-2031
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
11.09.2023. - 22.09.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-2031
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
13.09.2023. - 26.09.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-2034
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 14. augusta noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā"
Diskusija/apspriede
27.09.2023. - 09.10.2023.
Veselības ministrija
23-TA-2037
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.08.2023. - 04.09.2023.
Zemkopības ministrija