Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2552
Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests veic audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – probācijas novērošana – izpildi
Publiskā apspriešana
13.10.2022. - 30.10.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-1466
Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma
Publiskā apspriešana
14.10.2022. - 28.10.2022.
Klimata un enerģētikas ministrija
22-TA-2789
Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi
Publiskā apspriešana
17.10.2022. - 31.10.2022.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3048
Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā
Publiskā apspriešana
17.10.2022. - 28.10.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3150
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumos Nr. 405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"
Publiskā apspriešana
21.10.2022. - 04.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3136
Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
25.10.2022. - 08.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-3201
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbinātību” 4.3.4.1.pasākuma “Vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas veicināšana” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
25.10.2022. - 09.11.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-2994
Pieteikšanās neatkarīgas interneta protokola sestās versijas adresei, tās saņemšanas kārtība un lokālā interneta reģistra darbības nodrošināšanas, uzturēšanas un finansēšanas kārtība
Publiskā apspriešana
27.10.2022. - 10.11.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-2876
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
25.10.2022. - 08.11.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-2602
Par turpmāko augstākās izglītības finansēšanu
Publiskā apspriešana
19.10.2022. - 02.11.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-720
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 27.03.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-656
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumos Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"
Publiskā apspriešana
20.03.2023. - 03.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-548
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.4. pasākuma “Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai” projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 04.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-388
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-340
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Publiskā apspriešana
20.02.2023. - 06.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-466
Grozījums Kredītu reģistra likumā
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Finanšu ministrija
22-TA-2269
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 04.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-602
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un noteikumu izpilde"
Publiskā apspriešana
13.03.2023. - 26.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-262
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" otrās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
07.03.2023. - 06.04.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3788
Aizsargājamo ainavu apvidus "Koknese-Odziena" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 14.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-759
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Publiskā apspriešana
24.03.2023. - 07.04.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-742
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība", 4.1.1.2. pasākuma "P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība" un 4.1.1.5. pasākuma “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība” īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.03.2023. - 26.04.2023.
Veselības ministrija
23-TA-132
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 13.03.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-3824
Noteikumi par mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijām
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 10.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3447
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija