Sabiedrības līdzdalība

22-TA-2792
Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
19.12.2022. - 02.01.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-169
Likumprojekts ''Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
Publiskā apspriešana
24.01.2023. - 06.02.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-172
Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā
Publiskā apspriešana
25.01.2023. - 07.02.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-151
Grozījumi Repatriācijas likumā
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 07.02.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-152
Grozījumi Imigrācijas likumā
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 07.02.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-185
Par Repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 07.02.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-167
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 06.02.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-72
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
19.01.2023. - 02.02.2023.
Satiksmes ministrija
22-TA-3286
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi"
Publiskā apspriešana
13.01.2023. - 26.01.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-125
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai"
Publiskā apspriešana
17.01.2023. - 31.01.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-187
Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā
Publiskā apspriešana
18.01.2023. - 03.02.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-157
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 1. decembra noteikumos Nr. 721 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"
Publiskā apspriešana
19.01.2023. - 01.02.2023.
Tieslietu ministrija
22-TA-3707
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās"
Publiskā apspriešana
20.01.2023. - 03.02.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-168
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās" 2023.-2027. gadam
Publiskā apspriešana
23.01.2023. - 03.02.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-62
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Publiskā apspriešana
24.01.2023. - 06.02.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-166
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
30.01.2023. - 10.02.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-214
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.- 2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.6. pasākuma "Resocializācijas pakalpojumu probācijas klientiem pilnveidošana un taisnīguma atjaunošanas pieeju attīstība, veicinot probācijas klientu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos un radot priekšnosacījumus viņu veiksmīgai iekļaušanai un nodarbināmībai" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.01.2023. - 09.02.2023.
Tieslietu ministrija
23-TA-141
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa"
Publiskā apspriešana
09.02.2023. - 23.02.2023.
Satiksmes ministrija
21-TA-839
Jūras krasta līnijas, augstākās bangas robežas un buferjoslas noteikšanas, aktualizēšanas, apstiprināšanas un datu reģistrēšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
03.02.2023. - 20.02.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-297
Pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumu veikšanas noteikumi
Publiskā apspriešana
14.02.2023. - 28.02.2023.
Satiksmes ministrija
21-TA-600
Grozījumi Krimināllikumā
 
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Tieslietu ministrija
22-TA-3237
Grozījumi Kriminālprocesa likumā
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Tieslietu ministrija
22-TA-2082
Par Latvijas Republikas pievienošanos Eiropas Molekulārās bioloģijas konferencei un Eiropas Molekulāras bioloģijas laboratorijai
Publiskā apspriešana
07.02.2023. - 21.02.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-330
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-377
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija