Sabiedrības līdzdalība

23-TA-337
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju–juridisko personu–kreditēšanas veicināšanai"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-2235
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem" 1.2.1.3. pasākuma "Uzņēmuma atbalsts dalībai kapitāla tirgos" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-269
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 834 "Prasības ūdens, augsnes un gaisa aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma"
Publiskā apspriešana
20.02.2023. - 06.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-171
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.02.2023. - 07.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-441
Grozījums Elektronisko sakaru likumā
Publiskā apspriešana
21.02.2023. - 07.03.2023.
Satiksmes ministrija
23-TA-91
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
Publiskā apspriešana
15.02.2023. - 02.03.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-332
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"
Publiskā apspriešana
16.02.2023. - 02.03.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-184
Grozījumi likumā "Par policiju"
Publiskā apspriešana
17.02.2023. - 03.03.2023.
Iekšlietu ministrija
23-TA-70
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
Publiskā apspriešana
15.02.2023. - 02.03.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-1788
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumos Nr. 468 "Noteikumi par atsevišķiem muitas kontroles veidiem"
Publiskā apspriešana
20.02.2023. - 06.03.2023.
Finanšu ministrija
23-TA-720
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 27.03.2023.
Labklājības ministrija
23-TA-656
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra noteikumos Nr. 816 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"
Publiskā apspriešana
20.03.2023. - 03.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-548
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.4. pasākuma "Vides monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas nodrošināšanai" projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 04.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-388
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumos Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi"
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-340
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 5. decembra noteikumos Nr. 982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"
Publiskā apspriešana
20.02.2023. - 06.03.2023.
Klimata un enerģētikas ministrija
23-TA-466
Grozījums Kredītu reģistra likumā
Publiskā apspriešana
16.03.2023. - 30.03.2023.
Finanšu ministrija
22-TA-2269
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 199 "Valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
21.03.2023. - 04.04.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-602
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Kontrole un noteikumu izpilde"
Publiskā apspriešana
13.03.2023. - 26.03.2023.
Zemkopības ministrija
23-TA-262
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" otrās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
07.03.2023. - 06.04.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3788
Aizsargājamo ainavu apvidus "Koknese-Odziena" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.03.2023. - 14.04.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-759
Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā
Publiskā apspriešana
24.03.2023. - 07.04.2023.
Ekonomikas ministrija
23-TA-742
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" pirmās kārtas un 4.1.1.5. pasākuma "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.03.2023. - 26.04.2023.
Veselības ministrija
23-TA-132
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Publiskā apspriešana
06.03.2023. - 13.03.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-3824
Noteikumi par mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas paraugu un tās īstenošanas vadlīnijām
Publiskā apspriešana
27.02.2023. - 10.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3447
Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos
Publiskā apspriešana
24.02.2023. - 10.03.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija