Sabiedrības līdzdalība

22-TA-3199
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"
Publiskā apspriešana
06.12.2022. - 19.12.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-3196
Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā
Publiskā apspriešana
05.12.2022. - 26.12.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-3313
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"
Publiskā apspriešana
06.12.2022. - 20.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3135
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus"
Publiskā apspriešana
13.12.2022. - 27.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3688
Resocializācijas politikas pamatnostādņu 2022.-2027. gadam īstenošanas plāns 2022.-2024. gadam
Publiskā apspriešana
14.12.2022. - 02.01.2023.
Tieslietu ministrija
22-TA-3652
Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"
Publiskā apspriešana
13.12.2022. - 11.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3669
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
Publiskā apspriešana
13.12.2022. - 11.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-1941
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. marta noteikumos Nr. 145 "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājputnu olas vai ziedo dzīvnieku izcelsmes pārtiku"
Publiskā apspriešana
13.12.2022. - 27.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3194
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"
Publiskā apspriešana
14.12.2022. - 28.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-2776
Grozījums Ieroču aprites likumā
Publiskā apspriešana
05.12.2022. - 19.12.2022.
Aizsardzības ministrija
22-TA-3272
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"
Publiskā apspriešana
14.12.2022. - 27.12.2022.
Finanšu ministrija
22-TA-3596
Plāns "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai 2022.-2027. gadā" 
Publiskā apspriešana
13.12.2022. - 02.01.2023.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-3674
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"
Publiskā apspriešana
14.12.2022. - 29.12.2022.
Zemkopības ministrija
22-TA-3705
Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.3. pasākuma "Atbalsts bērniem ar smagu diagnozi vai funkcionāliem traucējumiem, iespējamu vai esošu invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
14.12.2022. - 30.12.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-3598
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 739 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
04.01.2023. - 18.01.2023.
Tieslietu ministrija
22-TA-3815
Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem
Publiskā apspriešana
30.12.2022. - 13.01.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-3562
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2. reformas “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.5.i. investīcijas “Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū” īstenošanas un uzraudzības noteikumi
Publiskā apspriešana
29.12.2022. - 08.01.2023.
Labklājības ministrija
22-TA-398
In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču noteikumi
Publiskā apspriešana
30.12.2022. - 30.01.2023.
Veselības ministrija
22-TA-3262
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība"
Publiskā apspriešana
02.01.2023. - 15.01.2023.
Zemkopības ministrija
22-TA-2811
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumos Nr. 74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"
Publiskā apspriešana
09.01.2023. - 20.01.2023.
Ekonomikas ministrija
22-TA-3346
Noteikumi par personas kompetences atzīšanu uzņemšanai profesionālās izglītības programmas vēlākos mācību posmos
Publiskā apspriešana
28.11.2022. - 12.12.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3395
Prasības un kārtība uzņemšanai, pārcelšanai un atskaitīšanai profesionālās izglītības programmās
Publiskā apspriešana
28.11.2022. - 11.12.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-2538
Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
Publiskā apspriešana
08.12.2022. - 06.01.2023.
Veselības ministrija
22-TA-2404
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.12.2022. - 11.01.2023.
Izglītības un zinātnes ministrija
22-TA-3779
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
27.12.2022. - 09.01.2023.
Ekonomikas ministrija