Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
7.2.1.2. pasākuma projekta darbībām noslēdzoties, identificēts finansējuma atlikums  1 265 365,96 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) finansējums – 649 325,39 EUR, Eiropas Savienības (turpmāk – ES) budžeta speciālais piešķīrums Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas (turpmāk – JNI) finansēšanai –  580 997,50 EUR un valsts budžeta (turpmāk – VB) līdzfinansējums – 35 043,07 EUR.
Jauniešu garantijas iniciatīva un tās īstenošanai apstiprinātais finansējums ir ieplānots 7.2.1. SAM un pieejams tādu pasākumu īstenošanai, kas sekmē jaunatnes nodarbinātību un iesaisti izglītībā. Attiecīgi finanšu līdzekļu atlikumu plānots izlietot, lai nodrošinātu atbalstu jauniešiem, kuri nemācās, nav nodarbināti pēc dalības uzsākšanas 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” (turpmāk –  8.3.3. SAM) projektā “PROTI un DARI” vai 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākumā “Atbalsts NEET jauniešiem”.
Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir precizēt 7.2.1.2.pasākumā atbalstāmo mērķa grupu, nosakot, ka turpmāk īstenojamo atbalstāmo darbību ietvaros mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nav nodarbināti un saņem vai ir saņēmuši atbalstu 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” un 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē” 14.1.1.2. pasākuma “Atbalsts NEET jauniešiem” ietvaros.”
Tāpat noteikumu projekts paredz mainīt finansējuma saņēmēju, nosakot, ka no 01.01.2022. finansējuma saņēmējs 7.2.1.2.pasākumā ir JSPA, kā arī noteikt, ka turpmāk jauniešiem būs pieejams:
o          mentora vai kouča atbalsts, lai veicinātu jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē;
o          atbalsts profesionālās pilnveides programmu aguvei, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas, studiju moduļs vai studiju kursa augstskolā vai koledžā apguvei, vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanai profesionālās tālākizglītības programmās, t.sk. stipendiju piešķiršana;
o          atbalsts jauniešu ceļa izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz mācību vai prakses vietu un atpakaļ atbilstoši mācību ilgumam jauniešiem, kas mācīsies profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmās;
o          speciālistu komandas (karjeras konsultanti, psihologs, psihoterapeits, atkarību profilakses speciālists, narkologs, psihiatrs, jurists, finanšu speciālists u.c.) nodrošināšana.
7.2.1.2. pasākums būs kā sinerģisks profesionālās intervences atbalsta pasākums, lai nodrošinātu dažādu nepieciešamo speciālistu pieejamību un sasniedzamību mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar viņu individuālajām vajadzībām un padziļinātās profilēšanas rezultātiem un  mērķtiecīgi veicinātu  to turpmāku iesaisti izglītībā, nodarbinātībā vai NVA aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba mazināšanas atbalsta pasākumos.
Politikas jomas
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
Teritorija
visa Latvija
Norises laiks
11.10.2021. - 24.10.2021.
Informācija


 
Fiziskās personas
  • studenti
  • skolēni
Skaidrojums un ietekme
MK noteikumu projekta tiesiskais regulējums paplašina NEET jauniešiem pieejamo atbalsta veidu, nodrošinot dažādu nepieciešamo speciālistu pieejamību un sasniedzamību NEET jauniešiem saskaņā ar viņu individuālajām vajadzībām, kā arī paredzot mentora vai kouča atbalstu, lai mērķtiecīgi veicinātu  NEET jauniešu turpmāku iesaisti un adaptāciju izglītībā vai nodarbinātībā. Atbilstoši NVA statistikas datiem 2021.gada marta beigās 5 033 jeb 6,8% no bezdarbnieku kopskaita bija jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 24 gadiem, savukārt 6 641 jeb 8,9% no bezdarbnieku kopskaita bija bezdarbnieki vecumā no 25 līdz 29 gadiem.
 
Juridiskās personas
Sagatavoja
Līga Vilde-Jurisone (IZM)
Atbildīgā persona
Līga Lejiņa (IZM)
Izsludināšanas datums
21.10.2021. 17:35

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts