Sabiedrības līdzdalība

21-TA-958
Autoceļu lietošanas nodevas elektroniskās iekasēšanas sistēmas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas, uzraudzības un izslēgšanas no reģistra kārtība
Publiskā apspriešana
09.11.2021. - 23.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-944
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
30.11.2021. - 14.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-934
Par Air Baltic Corporation AS vispārējo stratēģisko mērķi
Publiskā apspriešana
02.11.2021. - 16.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-933
Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā
Publiskā apspriešana
09.11.2021. - 30.11.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-924
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Publiskā apspriešana
30.11.2021. - 14.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-887
Par vēja parka “Kurzeme” un elektropārvades kabeļu koridora laukumu (CA, CB, CC) noteikšanu Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 11.11.2021.
Ekonomikas ministrija
21-TA-886
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika""
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 12.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-875
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumos Nr. 1112 "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
02.11.2021. - 16.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-871
Satiksmes un rūpniecisko objektu vides trokšņa pārvaldība
Publiskā apspriešana
05.11.2021. - 22.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-865
Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā
Publiskā apspriešana
16.02.2022. - 02.03.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-860
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-858
“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-856
Par Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014. – 2023. gadam izpildi, valsts reģionālo un vietējo autoceļu būvniecības stratēģiju līdz 2027. gadam, kā arī valsts autoceļu tīkla izvērtējumu
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-855
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 26. februāra noteikumos Nr. 94 "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Zemkopības ministrija
21-TA-853
Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Satiksmes ministrijas nolikums"
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 15.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-849
Vides trokšņa stratēģisko karšu un rīcības plānu vides trokšņa pārvaldībai izstrādes noteikumi
Publiskā apspriešana
29.10.2021. - 12.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-826
Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
15.11.2021. - 30.11.2021.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-814
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"
Publiskā apspriešana
05.11.2021. - 22.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-811
Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesnieguma veidlapu
Publiskā apspriešana
10.12.2021. - 29.12.2021.
Tieslietu ministrija
21-TA-808
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 11.11.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-798
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Publiskā apspriešana
22.10.2021. - 05.11.2021.
Labklājības ministrija
21-TA-796
Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem sprāgstvielu prekursoru aprites jomā
Publiskā apspriešana
28.10.2021. - 12.11.2021.
Iekšlietu ministrija
21-TA-786
Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība
Publiskā apspriešana
11.11.2021. - 26.11.2021.
Aizsardzības ministrija
21-TA-781
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā"
Publiskā apspriešana
25.10.2021. - 05.11.2021.
Satiksmes ministrija
21-TA-780
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes institūciju attīstība" pirmās kārtas īstenošanu un uzraudzību"
Publiskā apspriešana
22.10.2021. - 29.10.2021.
Labklājības ministrija